Visie & Beleidsplein

Golfen in Zeeland

ontwerp-nota

Provincie Zeeland, Coördinatieteam recreatie en toerisme (1988). Golfen in Zeeland: ontwerp-nota. Middelburg: Provincie Zeeland, Coördinatieteam recreatie en toerisme.

In het Uitvoeringsprogramma voor recreatie en toerisme 1986-1987, dat in november 1986 door de Provinciale Staten van Zeeland is vastgesteld, wordt een provinciale visie op de golfsport in Zeeland aangekondigd. Ten behoeve hiervan is op initiatief van het Coördinatieteam voor recreatie en toerisme een werkgroep in het leven geroepen. Om aan het gestelde doel te voldoen zal in de nota antwoord worden gegeven op de volgende vragen: is verdere golfsport-ontwikkeling gewenst; moeten er bij aanleg van golfbanen randvoorwaarden gesteld worden en zo ja, welke; is een provinciale visie ten aanzien van het aantal banen en de spreiding ervan gewenst? Ten behoeve van een goed onderbouwd oordeel wordt in de nota ingegaan op de kenmerken van de golfsport, op de belangen en aspecten die van belang zijn bij de standpuntbepaling en op de huidige situatie van de golfbaanontwikkeling in Zeeland en in de omringende gebieden. Verder wordt een behoefteraming gegeven voor de middellange termijn, waarna het geheel uitmondt in een visie voor het beleid.

Uitgever(s): Provincie Zeeland, Coördinatieteam recreatie en toerisme,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Provincie Zeeland, Coördinatieteam recreatie en toerisme

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

golf
provinciaal beleid
sportaccommodaties
sportbeleid