Visie & Beleidsplein

Maatschappelijke betekenissen van sport

wetenschappelijke onderbouwing en weerslag in lokaal beleid

Breedveld, K., Elling, A., Hoekman, R.H.A., & Schaars, D. (2016). Maatschappelijke betekenissen van sport: wetenschappelijke onderbouwing en weerslag in lokaal beleid. Utrecht: Mulier Instituut.

Bij het Algemeen Overleg Sport van 30 juni 2016 zijn door de SP vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van de maatschappelijke betekenis van sport. De vragen hadden betrekking op de inzichten in de maatschappelijke betekenis van sport, en op de mate waarin die inzichten aanleiding waren voor beleidsvelden van buiten de sport, om in de sport te investeren. Het antwoord op die vragen is door de minister in een rapport gevat dat op 7 november 2016 via een ‘verzamelbrief’ voor het Wetgevingsoverleg van 21 november 2016 aan de Tweede Kamer is toegezonden. Dit rapport bestond uit een compacte notitie met een bijlage van negen pagina’s. Voor het rapport hadden het Mulier Instituut, het Kenniscentrum Sport en het RIVM tekstbijdragen aangeleverd. Die tekstbijdragen zijn door medewerkers op het ministerie verwerkt en gecomprimeerd tot het eerder genoemde rapport. De onderhavige rapportage bevat de volledige teksten zoals die door het Mulier Instituut en het Kenniscentrum Sport waren opgesteld ten behoeve van het rapport van de minister van VWS. De teksten hebben betrekking op twee onderwerpen: 

  1. Welke wetenschappelijke evidentie is er voor een maatschappelijke betekenis van sport (en aan welke condities moet worden voldaan om die betekenis te kunnen genereren?);
  2. In welke mate wordt er op gemeenteniveau vanuit ‘de sport’ samengewerkt met andere beleidsvelden, en tot welke geldstromen heeft dit geleid vanuit die beleidsvelden richting de sport? 

Voor beide deelvragen geldt dat gebruik is gemaakt van bestaande literatuur en onderzoeken, en dat geen nieuwe gegevens zijn verzameld of interviews zijn gehouden met experts.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Maatschappelijke betekenissen van sport : wetenschappelijke onderbouwing en weerslag in lokaal beleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Breedveld
Agnes Elling
Remco Hoekman
Dirk Schaars

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
krachtsporten
maatschappelijke effecten
sport (algemeen)
sportbeleid