Visie & Beleidsplein

Sportnota

bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport

1994 - 1998

Gemeente Hellendoorn (1994). Sportnota: bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport, 1994 - 1998. Hellendoorn: Gemeente Hellendoorn.

De tijd is voorbij dat bij de totstandkoming van nieuwe accommodaties of de instandhouding van bestaande accommodaties uitsluitend de lokale overheid daarvoor aangesproken kan worden en de verantwoordelijkheid draagt. In toenemende mate zullen ook sportverenigingen zelf, daar waar mogelijk, mede-verantwoordelijkheid moeten dragen voor stichting en instandhouding van accommodaties. In deze nota wordt dan ook gesproken over verzelfstandiging, zelfwerkzaamheid en privatisering. Verbeteringen voor wat betreft beleid en beheer kunnen gerealiseerd worden door een bedrijfsmatiger aanpak. Het per onderdeel inzichtelijk maken van gebruik, baten en lasten, met andere woorden, het inzichtelijk maken van het 'product' sport vinden wij in dat kader zeer belangrijk. Samengevat kan gesteld worden dat deze nota qua voorgenomen beleid gericht is op behoud en kwalitatieve verbetering van het huidige voorzieningenniveau. Daarnaast is er een beter inzicht in de kostenontwikkeling en de prijs per product noodzakelijk om de voorgestane en noodzakelijke bedrijfsmatige aanpak te kunnen verwezenlijken.

Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Hellendoorn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid