Visie & Beleidsplein

Scenario's vrije tijd

een verkenning van de ruimtelijke gevolgen van mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de vrije tijd

Dernison, A.H., & Elsinga, J. (1986). Scenario's vrije tijd: een verkenning van de ruimtelijke gevolgen van mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de vrije tijd. Rijksplanologische Dienst.

Deze studie gaat over toenemende vrije tijd. Toenemende vrije tijd in een tweeledige zin. Enerzijds het gegeven dat door veroudering in de leeftijdsopbouw een toenemend percentage van de bevolking buiten het arbeidsproces zal komen te staan, anderzijds de kans dat door toenemende werkloosheid, dan wel door arbeidstijdverkorting een groter deel van de beroepsbevolking over meer uren vrij van betaalde arbeid zal beschikken. Het doel van de studie is tweeledig. Door tamelijk vrij te speculeren over denkbare toekomstige ontwikkelingen wordt enerzijds getracht op deductieve wijze aanwijzingen voor het beleid te vinden vanuit mogelijke ruimtelijke gevolgen van deze ontwikkelingen, anderzijds wordt nagegaan welke leemten in de thans beschikbare kennis bestaan. Als methode is voor deze studie gebruikgemaakt van de zogenaamde scenariomethode. Drie scenario's worden onderscheiden: een trendscenario, polarisatiescenario en solidariteitsscenario.

Uitgever(s): Rijksplanologische Dienst,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

A.H. Dernison
J. Elsinga

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

groene ruimte
openbare ruimte
ruimtelijke ordening
vrije tijd
vrijetijdsbesteding