Visie & Beleidsplein

Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport 2012-2017

(2017). Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport 2012-2017. Amersfoort: Bureau Bartels BV.

Het onderzoeksprogramma Sport kende een tweetal samenhangende doelstellingen, namelijk: het versterken van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sport en bewegen en het genereren van hoogwaardige en duurzame kennis voor beleid en praktijk. Wat betreft de eerste doelstelling kan geconcludeerd worden dat binnen het programma op verschillende niveaus belangrijke resultaten zijn geboekt. Binnen de 25 uitgevoerde onderzoeksprojecten is/wordt veel waardevolle nieuwe wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen ontwikkeld. Hoewel in veel projecten de nodige ‘hobbels’ moesten worden overwonnen is de kennisontwikkeling volgens de projectleiders, gebruikers en pijlersecretarissen in verreweg de meeste projecten (zeer) goed verlopen. De kennisontwikkeling zal (onder voorbehoud van voldoende financiële middelen) na afloop van de projecten naar verwachting ook niet stoppen. De opgedane kennis en ervaring maken dat vrijwel in alle projecten ook concrete ideeën en plannen zijn voor het in de toekomst verder verbreden of verdiepen van het onderzoek. In 40% van de projecten zijn op dit punt al de eerste stappen gezet. 

Het rapport doet de volgende aanbevelingen: 

  1. Bevorder dat de kennisinstellingen zelf meerjarig gaan investeren in sportonderzoek
  2. Investeer ook de komende periode in onderzoek op het gebied van sport en bewegen
  3. Kom in een volgend onderzoeksprogramma tot meer focus
  4. Tracht in een volgend programma bij de keuze van de aandachtsgebieden in eerste instantie het initiatief bij de gebruikers neer te leggen 
  5. Schenk meer aandacht aan de a priori borging van de betrokkenheid van gebruikers
  6. Vraag van onderzoekers van gehonoreerde projecten meer uitleg over de inhoudelijke inbreng van gebruikers 
  7. Overweeg om bij beoordeling van toekomstige projectaanvragen de betrokkenheid van een embedded scientist hoger te waarderen 
  8. Zet voor de komende periode ook in op een bredere verspreiding van de ontwikkelde kennis en instrumenten buiten de partners in het consortium 
  9. Laat in de laatste fase de aandacht voor ondersteuning en stimulering van kennisverspreiding en -gebruik vanuit het programma niet verslappen en blijf leren van de ervaringen die nu nog in de projecten worden opgedaan.

Uitgever(s): Bureau Bartels BV,

Download(s)

Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport 2012-2017

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kennisnetwerken
kennisoverdracht
onderzoeken
sport (algemeen)