Visie & Beleidsplein

Evaluatie buurtsportcoaches

"De Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces"

Lindert, C. van, Brandsema, A., Scholten, V., & Poel, H. van der (2017). Evaluatie buurtsportcoaches: "De Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces". Utrecht: Mulier Instituut.

Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben geïmplementeerd, wat de lokale resultaten zijn van de inzet van buurtsportcoaches en welke factoren hierbij een rol spelen, teneinde de landelijke impact van de impuls in beeld te brengen.

Voor het onderzoek waren de volgende hoofdvragen leidend:

  1. Hoe hebben gemeenten en hun lokale partners de Brede impuls combinatiefuncties geïmplementeerd? (Mesoniveau).
  2. Heeft de Brede impuls combinatiefuncties geleid tot een impuls voor (het ontwikkelen van) het lokale sportbeleid en tot lokaal maatwerk in het stimuleren van passend sport- en beweegaanbod? (Mesoniveau).
  3. Kunnen we onderscheid maken naar typen buurtsportcoaches en zo ja, welke? (Microniveau).
  4. Hanteren buurtsportcoaches specifieke al dan niet onderbouwde aanpakken of werkwijzen voor doelgroepen en wat zijn de lokale opbrengsten van hun inzet? (Microniveau).

Het onderzoek is uitgevoerd in een consortium van het Mulier Instituut en een achttal sportkundeopleidingen verspreid over Nederland.

Op basis van de antwoorden op de vier onderzoeksvragen wordt geconcludeerd dat de Rijksoverheid een beleidsinstrument met enorme impact heeft ingezet. De Bic is structureel, langduriger en veelomvattender dan de voorlopers en heeft door de gekozen opzet bijna alle gemeenten gestimuleerd daadwerkelijk actie te ondernemen om de mogelijkheden voor mensen om te sporten en bewegen te vergroten. Vrijwel alle deelnemende gemeenten ervaren de Bic als impuls voor hun lokale (sport)beleid en zijn van zins op de ingeslagen weg door te gaan. Via de gemeenten en de cofinancierende partijen is een hefboom gecreëerd waardoor nu in heel Nederland zo’n 4.500 buurtsportcoaches (bijna 3.000 fte) verbindingen tussen sport en andere sectoren tot stand brengen, zorgen voor activiteiten en (daarmee) de mogelijkheden voor sporten en bewegen verruimen. Met de verruiming van de regeling van ‘combinatiefunctionaris’ tot ‘buurtsportcoach’ ontstaan er gaandeweg specifieke benaderingen of aanpakken per doelgroep. 

Uitgever(s): Mulier Instituut, Sportkunde-opleidingen,

Download(s)

Evaluatie buurtsportcoaches : "De Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces"

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Anouk Brandsema
Vera Scholten
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
evaluatie
sport en bewegen in de buurt