Visie & Beleidsplein

Notitie masterplan buitensportaccommodaties

1e verkenning oplossingsrichtingen

(2017). Notitie masterplan buitensportaccommodaties: 1e verkenning oplossingsrichtingen. Zeist: Gemeente Zeist.

Er is behoefte aan een plan om de speerpunten uit de sport- en beweegvisie, die betrekking hebben op de accommodaties, de komende jaren handen en voeten te kunnen geven. We streven hierbij naar een toekomstbestendig en evenwichtig aanbod. Daarbij is het natuurlijk ook van belang dat deze toekomst financieel geborgd is door de beschikbaarheid van voldoende middelen ten behoeve van adequate instandhouding en onderhoud. Medio 2016 zijn we daarom gestart met het proces om te komen tot een Masterplan Buitensportaccommodaties. In een aantal stappen wordt inzicht geboden in hoe de huidige en gewenste situatie zich ten opzichte van elkaar verhouden. Het gehele traject om te komen tot het masterplan buitensportaccommodaties is verdeeld in vijf fasen:

  • Fase 1: Voorbereiding & Inventarisatie
  • Fase 2: Uitgangspunten buitensportaccommodatiebeleid
  • Fase 3: Match/mismatch en veranderplannen
  • Fase 4: Financiële vertaling van veranderplannen
  • Fase 5: Rapportage

Uit de match/mismatch tussen huidig en gewenst blijkt wat de mogelijke veranderplannen zijn en waarover de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden. Ook benoemen we, met behulp van de opgestelde beleidsregels, welke buitensportaccommodaties we in de toekomst nog willen behouden en op welk (onderhouds)niveau we dat willen doen. De (structurele) financiële consequenties zijn hierbij helder in kaart gebracht. Het resultaat is een accommodatieconfiguratie voor Zeist inclusief keuzes inzake de veranderopgave.

Uitgever(s): Gemeente Zeist,

Download(s)

Notitie Masterplan Buitensportaccommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beleidskader sport, bewegen en onderwijs
beheersplannen
sportaccommodaties