Visie & Beleidsplein

Accommodatiebeleid gemeente Achtkarspelen

(2016). Accommodatiebeleid gemeente Achtkarspelen. Buitenpost:

De gemeente Achtkarspelen kent een rijke schakering aan dorpen. In een gemeente zonder grote, dominante stad is het van levensbelang dat het sterke dorpen zijn. De gemeente Achtkarspelen herkent Buitenpost en Surhuisterveen als de belangrijkste dragers van voorzieningen, maar kiest bovenal voor een sterk elftal. Met als ultieme doelstelling: ‘dat alle inwoners (in de gemeente) gelukkig zijn en in veilige en gezonde omstandigheden leven, wonen, opgroeien, leren en werken’.

Om dat overkoepelende doel te bereiken is onder meer een passend, toekomstbestendig voorzieningenaanbod in elk van de elf dorpen nodig. Voor de meeste voorzieningen zijn fysieke accommodaties nodig in het dorp. Alle elf dorpen hebben nu plek voor ontmoeting, primair onderwijs en sport. Sommige dorpen hebben meer voorzieningen en accommodaties. Maar de wereld verandert, waardoor ook in deze gemeente keuzes gemaakt moeten worden om het voorzieningenniveau in toekomstbestendige accommodaties zo goed mogelijk, op een passende manier, te behouden in de dorpen. De draagkracht van de Mienskip is hier belangrijk maar ook wetten, trends en een bezuinigingstaak hebben daar invloed op.

Doel van dit accommodatiebeleid Het doel van dit nieuwe accommodatiebeleid is om een kader te bieden voor het maken van keuzes en daarna het maken van afspraken op uitvoeringsniveau. In dit kader worden de volgende vragen behandeld:

  • Waar staan we op dit moment binnen onze gemeente? En wat komt er op ons af?
  • Waar ontstaan knelpunten, waar ontstaan kansen? 
  • In welke vorm, of langs welk scenario, is het voorzieningenaanbod het best houdbaar voor de toekomst?
  • En waar is draagvlak voor? 

Het gaat in dit gemeentelijk accommodatiebeleid om de volgende gemeentelijke voorzieningen:

  • kindvoorzieningen waaronder kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, onderwijsaccommodaties (primair en voortgezet);
  • binnensportaccommodaties (gymzalen, sporthallen en zwembad Buitenpost); 
  • buitensportaccommodaties (voetbal- en korfbalvelden, kleedaccommodaties, tennisbanen, zwembad Surhuisterveen, kaatsvelden, survivalbaan, fierljepaccommodatie, ijsbanen, mejontsmaveld en skeelervoorziening); 
  • sociale accommodaties (dorpshuizen en jeugdhonken);
  • culturele accommodaties (bibliotheek, cultuurcentrum);
  • speeltuinen.

Uitgever(s):

Download(s)

Accommodatiebeleid Achterkarspelen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
gemeentelijk beleid
sportaccommodaties