Visie & Beleidsplein

Inclusiviteit in sportbeleid

een kwalitatief onderzoek naar de rol van gemeenten in de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking

Herwijnen, M. van (2019). Inclusiviteit in sportbeleid: een kwalitatief onderzoek naar de rol van gemeenten in de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland in 2016 hebben mensen met een beperking gelijke rechten gekregen als mensen zonder beperking.

In dit kwalitatieve scriptie onderzoek is gekeken in hoeverre de gemeenten Breda, Utrecht, Rotterdam en Leiden invulling geven aan het VN-verdrag Handicap omtrent de toegankelijkheid van sport.

Bij de gemeenten zijn interviews afgenomen over het perspectief, de beleidsplannen en activiteiten, en de ervaringen in het vergroten van de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking. Daarnaast zijn relevante beleidsdocumenten geanalyseerd.

De belangrijkste resultaten zijn:

Perspectief: het beeld over mensen met een beperking wordt steeds breder; gedacht wordt aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of gedragsproblematiek. Bij toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking denken gemeenten eerst aan de fysieke en sociale toegankelijkheid.

Beleidsplannen en activiteiten: in de beleidsdocumenten zijn alle vormen van toegankelijkheid terug te vinden in de activiteiten en ambities. Uit de interviews blijkt dat alle gemeenten aandacht hebben voor de sociale toegankelijkheid.

Belemmeringen: een zevental belemmeringen zijn gevonden. 1) aandacht voor mensen met een beperking is persoonsafhankelijk, 2) betrokken partijen hebben soms een blinde vlek, 3) vervoer is een ingewikkelde kwestie, 4) volledige toegankelijkheid is een ideaalbeeld, 5) er is een gebrek aan financiële middelen, 6) het VN-verdrag is niet dwingend, 7) er is onduidelijkheid en onwetendheid bij betrokken partijen.

Successen: de groeiende aandacht voor mensen met een beperking, betrokkenheid van mensen met een beperking, de aanwezigheid van sportconsulenten en de aanwezigheid van een netwerk worden gezien als successen.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut,

Download(s)

Inclusiviteit in sportbeleid: een kwalitatief onderzoek naar de rol van gemeenten in de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking (scriptie)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Miranda van Herwijnen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
maatschappelijke integratie
mensen met een beperking
sportbeleid
toegankelijkheid