Visie & Beleidsplein

Stedenbouw gezondheid welzijn

verband tussen woonomgeving en gezond leven

dubbelrapportage

Bos, L.G., Horjus, B., Visser, S.L.R., & De Wilde de Ligny, S.C.E. (2020). Stedenbouw gezondheid welzijn: verband tussen woonomgeving en gezond leven, dubbelrapportage. Zeist: Bob Horjus.

Dubbelrapportage over hoe je de verbinding tussen de ‘harde’ sector: de fysieke ontwikkeling van woongebieden en de ‘zachte’ kennis uit de sociale wetenschap over hoe de bebouwde omgeving kan bijdragen aan het welzijn van haar bewoners kunt verbeteren.

Het gaat in deze rapportage om twee op zichzelf staande studies.

De eerste is een deskresearch uitgevoerd in opdracht van de gemeente Deventer naar de invloed van de bebouwde omgeving op welzijn (gezondheid en sociale cohesie). Hierbij is literatuur verzameld die verheldert wat die invloed kan zijn. Daarnaast is er een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) opgesteld die een financiële schatting geeft van wat het een overheid oplevert als ze meer aandacht geeft aan de bevordering van groen en sociale cohesie in een wijk.

De tweede studie is een kwalitatief veldonderzoek dat eerder in 2019 is uitgevoerd in een aantal wijken uitgevoerd als studieopdracht voor de Hogeschool Utrecht Instituut voor de Gebouwde Omgeving naar het effect van stedenbouwkundige ingrepen op sociale cohesie in een viertal nieuwbouwwijken waar uitdrukkelijk rekening is gehouden met het bevorderen van een samenhang onder bewoners. Hierbij maakten ze ook een compendium met beeldmateriaal van de stedenbouwkundige elementen die invloed op sociale cohesie zouden kunnen uitoefenen.

Uitgever(s): Bob Horjus, Luc Bos,

Download(s)

Stedenbouw gezondheid welzijn : verband tussen woonomgeving en gezond leven : dubbelrapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Luc Bos
B. Horjus
S. Visser
S. De Wilde de Ligny

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
buurten
groene ruimte
groenvoorziening
kosten-batenanalyse
leefomgeving
ruimtelijke ordening
sociale cohesie
wijken