Visie & Beleidsplein

Tussenstand lokale sportakkoorden

procesevaluatie en inhoudsanalyse

Reitsma, M., Pulles, I., Poel, H. van der, & Hoogendam, A. (2020). Tussenstand lokale sportakkoorden: procesevaluatie en inhoudsanalyse. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze tussentijdse rapportage maakt deel uit van de serie voortgangsrapportages voor de monitoring van het Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’.

In dit rapport staan de gemeenten centraal die tussen april 2019 en november 2019 een lokaal sportakkoord hebben gevormd en ondertekend.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut met een vragenlijst onder de sportformateurs die een lokaal sportakkoord hebben opgeleverd (peildatum 8 november 2019, n=34) en een documentanalyse van de opgeleverde akkoorden (n=39).

Belangrijke bevinden zijn:

  • Sportformateurs die in de periode april tot en met november 2019 de eerste 39 lokale sportakkoorden hebben begeleid, zien nieuwe samenwerking en contacten ontstaan tussen sportpartijen onderling, maar ook tussen de sport en andere sectoren en beleidsterreinen.
  • Gemiddeld is een lokaal sportakkoord ondertekend door 26,4 organisaties, waarbij de sportverenigingen het best vertegenwoordigd zijn (gemiddeld 10 ondertekenaars).
  • Over de betrokkenheid van verschillende sectoren bij het sportakkoord zijn de sportformateurs redelijk tot zeer tevreden. 
  • Een traject voor een lokaal sportakkoord duurde gemiddeld 24 weken, waarin gemiddeld zeven groepsbijeenkomsten zijn georganiseerd door de sportformateur.
  • Aan de deelthema’s inclusief sporten en bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders en van jongs af aan vaardig in bewegen uit het Nationaal Sportakkoord is het vaakst invulling gegeven in de lokale akkoorden.
  • De lokale allianties kiezen regelmatig voor een zelfgekozen focus (bijvoorbeeld ouderen) binnen één van de deelthema’s of juist voor een onderwerp dat meerdere deelthema’s combineert.
  • Sportformateurs beoordelen het verloop van het proces minder goed naarmate er concretere afspraken moesten worden gemaakt.
  • In de helft van de gesloten akkoorden zijn afspraken opgenomen over de financiering van maatregelen, bijvoorbeeld over de besteding van het uitvoeringsbudget.
  • Succesfactoren in het proces zijn o.a. de betrokkenheid van deelnemende partijen en de bereidheid tot samenwerking.
  • Knelpunten zijn o.a. het creëren van eigenaarschap voor concrete maatregelen, de (verdeling van) financiën en het betrokken houden van sportverenigingen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Tussenstand lokale sportakkoorden: procesevaluatie en inhoudsanalyse

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke Reitsma
Ine Pulles
Hugo van der Poel
Ad Hoogendam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
discriminatie
evaluatie
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezonde leefstijl
gezondheid
inhoudsanalyse
lokaal beleid
maatschappelijke integratie
preventie
sportakkoorden
sportbeleid