Visie & Beleidsplein

Het speelveld van de sport

discussienota over de organisatie en financiering van de sport in de toekomst

Commissie organisatie en financiering van de sport (2020). Het speelveld van de sport: discussienota over de organisatie en financiering van de sport in de toekomst. NLsportraad.

Op verzoek van de partners van het Nationaal Sportakkoord – het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) - heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) beleidsscenario’s geschetst voor de organisatie en financiering van de sport in de toekomst.

De discussienota is gebaseerd op een aantal analyses en verkenningen die de NLsportraad gelijktijdig met de discussienota publiceert.

De NLsportraad heeft in vier beleidsscenario’s de verschillende beleidskeuzes geschetst voor de toekomstige organisatie en financiering van de sport:

  1. sport als basisvoorziening;
  2. sport als panacee;
  3. sport als vrije markt, en
  4. sport als maatschappelijk ondernemen.

Met de vier beleidsscenario’s tackelt de raad twee langer lopende kwesties: (a) is sport nu vooral een private of een publieke verantwoordelijkheid, en (b) is sport een doel op zich of is het een middel om andere doelen te bereiken – bijvoorbeeld voor welzijn, gezondheid, onderwijs of economie?

In ieder scenario laat de raad zien hoe de sterke en de zwakke punten van de sportbranche zich ontwikkelen en welke mogelijke gevolgen er zijn voor de sportdeelname en sportbeleving van de bevolking. Op verzoek van de partners beziet de NLsportraad ook in welke scenario’s de ambities van het Nationaal Sportakkoord het best uitpakken.

Randvoorwaarden

Naast de scenario’s benoemt de NLsportraad vier randvoorwaarden die in ieder scenario moeten worden vervuld:

  • branchevisie en branchevertegenwoordiging;
  • ordening markt en overheid;
  • transparantie en good governance;
  • professionalisering arbeidsmarkt.

Uitgever(s): NLsportraad,

Download(s)

Het speelveld van de sport : discussienota over de organisatie en financiering van de sport in de toekomst

Download PDF

Het speelveld van de sport - samenvatting

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Commissie organisatie en financiering van de sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

branches
financiering
overheidsbeleid
sport (algemeen)
sportbeleid
toekomst
vitale sportaanbieders