Visie & Beleidsplein

Diversiteit in kaderfuncties sportbonden en clubs

Elling, A., & Cremers, R. (2022). Diversiteit in kaderfuncties sportbonden en clubs. Utrecht: Mulier Instituut.

Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking zijn beperkt vertegenwoordigd in hogere kaderfuncties in de sport. Vooral bondsbestuurders en hoofd-/bondstrainers zijn voornamelijk mannen zonder migratieachtergrond en zonder beperking. Dat blijkt uit dit onderzoek van het Mulier Instituut, uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Een meerderheid van de (olympische) sportbonden heeft inmiddels wel beleidsaandacht voor sociale diversiteit in kaderfuncties, vooral naar leeftijd en geslacht in bondsbesturen. Op verenigingsniveau staat diversiteit in kaderfuncties nog nauwelijks op de agenda en beschouwt de meerderheid dit streven als een luxeprobleem.

Vrouwen sterkst vertegenwoordigd in (club)besturen
Iets meer dan een kwart van de clubbestuurders (28%) is vrouw; onder bestuurders van sportbonden ligt dit aandeel iets lager. Een kwart tot een derde van de bondsbesturen (28%) en verenigingsbesturen (30%) bestaat alleen uit mannen. Vrouwen zijn het sterkst ondervertegenwoordigd als hoofdtrainer bij sportclubs en als bondstrainer.

Clubbesturen vergrijzen verder
Bijna een op de drie clubbestuurders (30%) is momenteel 65-plus; vijftien jaar geleden was dat iets meer dan een op de tien (13%). Mannelijke bondsbestuurders zijn gemiddeld ouder dan vrouwelijke: de helft van de vrouwen en drie kwart van de mannen is 50-plus.

Weinig mensen met een beperking of migratieachtergrond in kader
Bijna een kwart van de verenigingen heeft kaderleden met een migratieachtergrond (22%) en/of met een beperking/chronische ziekte (24%). Bij bonden zijn mensen met een migratieachtergrond (8%) en met een beperking (2%) het minst vaak vertegenwoordigd in een beleids-/managementfunctie.

Actiepunten voor verandering
Belangrijke actiepunten voor verandering zijn:

  • het probleem onderkennen;
  • wervings- en selectieprocedures inclusiever maken;
  • vooroordelen en stereotypen tegengaan;
  • rolmodellen ondersteunen en inzetten.

Peilingen bij sportverenigingen en sportbonden
In 2021 is een tweede brede inventarisatie van de sociale diversiteit in kaderfuncties op verenigings- en bondsniveau uitgevoerd. De eerste was in 2018. Hiervoor zijn online peilingen gehouden bij sportverenigingen (via het verenigingspanel van het Mulier Instituut) en bij sportbonden.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Diversiteit in kaderfuncties sportbonden en clubs

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Rens Cremers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

diversiteit
kader
kaderwerving
participatiemogelijkheden
sportbonden
sportverenigingen