Visie & Beleidsplein

Ondersteuning gemeenten bij vergroten lhbti+-acceptatie op sportclubs

evaluatie pilot Alliantie Gelijkspelen 4.0

Visser, T., Cremers, R., & Elling, A. (2023). Ondersteuning gemeenten bij vergroten lhbti+-acceptatie op sportclubs: evaluatie pilot Alliantie Gelijkspelen 4.0. Utrecht: Mulier Instituut.

Gemeenten en sportclubs willen zich inzetten voor meer lhbti+-acceptatie in de sport. Maar ze hebben voor hun gevoel vaak niet genoeg kennis om hiermee aan de slag te gaan. Daarom hebben ze hulp nodig van (lokale) kartrekkers met voldoende ervaring en expertise, zoals procesbegeleiders of lhbti+-personen. Dat blijkt uit dit onderzoek van het Mulier Instituut.

Steun van Alliantie Gelijkspelen helpt
De Alliantie Gelijkspelen heeft gemeenten en sportclubs ondersteund bij het vergroten van de lhbti+-acceptatie in de sport. Gemeenten en clubs erkennen de meerwaarde van die hulp. Hierdoor is het gesprek op gang gebracht en zijn eerste acties ondernomen. Wel hebben gemeenten steun nodig om sportclubs (actief) te betrekken en betrokken te houden.

Twijfels over noodzaak specifieke aandacht lhbti+-acceptatie
Gemeenten en sportclubs hebben twijfels over het nut van specifieke aandacht voor lhbti+-acceptatie in de sport. Veel van hen zien liever inzet op het vergroten van inclusie in het algemeen, met lhbti+ als een van de deelthema’s.

Kennis, energie en ervaringsdeskundigen belangrijk voor vervolg
Uit de evaluatie komen vijf aanbevelingen naar voren om de lhbti+-acceptatie in de sport verder te vergroten:

  • Voorzie sportclubs en gemeenten van kennis en handvatten.
  • Inventariseer waar behoeften en energie zitten en ondersteun die energie.
  • Zoek naar balans tussen inspelen op behoeften en sturen op agendering van het thema.
  • Betrek lhbti+-personen actief.
  • Blijf specifieke aandacht schenken aan lhbti+-inclusie.

Pilot in acht gemeenten
De Alliantie Gelijkspelen 4.0 zet zich in voor het verbeteren van de lhbti+-acceptatie in de sport. In 2022 voerde zij een pilot uit in acht gemeenten. Daarbinnen werkten de procesbegeleider(s) vanuit de Alliantie, de gemeente, (kader)leden van sportclubs en andere betrokkenen samen.

Focusgroepen, interviews en vragenlijsten onder betrokkenen
Voor dit onderzoek spraken de onderzoeker in acht focusgroepen met (kader)leden van deelnemende sportclubs in drie pilotgemeenten. Daarnaast interviewden zij zes procesbegeleiders van de pilot en acht gemeentelijke beleidsmedewerkers. Via een online vragenlijst hebben zij leden van de kerngroepen en inclusieteams (n=25) en workshopdeelnemers (n=40) bevraagd. Tot slot werden documenten geanalyseerd, zoals notulen van overleggen en voortgangsverslagen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ondersteuning gemeenten bij vergroten lhbti+-acceptatie op sportclubs: evaluatie pilot Alliantie Gelijkspelen 4.0

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tessa Visser
Rens Cremers
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

LHBTI
pilotprojecten