Visie & Beleidsplein

Monitorplan Sportakkoord II

versie 2; maart 2024

Hoogendam, A., Kusters, A., & Duijvestijn, M. (2024). Monitorplan Sportakkoord II: versie 2; maart 2024. Utrecht: Mulier Instituut.

In dit plan beschrijven de auteurs hoe de monitoring van Sportakkoord II invulling krijgt. Dat wil zeggen: hoe de methode Outcome Mapping is toegepast en hoe aan de hand van deze methode informatie is verzameld over de opbrengsten van het Sportakkoord. En welke gegevens daarnaast zijn verzameld en gebruikt om periodiek te kunnen rapporteren over de voortgang van het Sportakkoord.

In de eerste versie van dit plan was nog niet alles uitgekristalliseerd. Het bevatte vooral een (op onderdelen nog globale) beschrijving van de aanpak die is gevolgd bij de monitoring.

In deze tweede versie is een aantal zaken verder uitgewerkt. Deze zijn met name te vinden in Hoofdstuk 5 Planning. Nieuw hierin is vooral de koppeling tussen de drie hoofdambities van SAII enerzijds en de thema’s en opgaven anderzijds.

In aansluiting daarop is besloten een jaarlijkse focus in de monitoring aan te brengen, te beginnen in 2024 met de hoofdambitie ‘versterken van het fundament van de sport’ en de drie thema’s die daar aan zijn te koppelen: sociaal veilige sport, vitale sportaanbieders en ruimte voor sport.

Dit wordt herhaald in 2026. In 2025 en 2027 ligt dan de focus op de hoofdambitie ‘vergroten van het bereik’ en de thema’s die daar het meest op aanhaken: inclusie & diversiteit en vaardig in bewegen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit monitorplan worden de lessen uit de monitoring van Sportakkoord I uiteengezet. Vervolgens lichten de onderzoekers de methode Outcome Mapping (OM) toe en leggen uit waarom deze geschikt is voor de monitoring van het SAII. In hoofdstuk 3 wordt besproken hoe OM is toegepast op de opgaven bij de thema’s van het SAII. Hoofdstuk 4 bespreekt de wijze van monitoring zoals die vanaf 2024 gestalte krijgt. Hoofdstuk 5 beschrijft de planning voor de verdere looptijd van SAII. In hoofdstuk 6 lichten de auteurs de organisatie van de monitoring toe.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitorplan Sportakkoord II: versie 2; maart 2024

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ad Hoogendam
Audrey Kusters
Marjolein Duijvestijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

monitors
sportakkoorden