Visie & Beleidsplein

Overheden over toekomst

bestuursakkoord nieuwe stijl

(1999). Overheden over toekomst: bestuursakkoord nieuwe stijl. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

"Overheden over toekomst" moet er onder andere toe leiden dat het rijk, de provincies en de gemeenten hun jeugdbeleid en activiteiten beter op elkaar afstemmen en meer samenwerken. Want: op alle overheidsniveaus gebeurt veel voor de jeugd, vanuit verschillende sectoren en invalshoeken, maar er valt nog veel meer winst te halen. Als het jeugdbeleid versterkt en meer in samenhang wordt gebracht, bereiken gemeenten meer. Afgesproken is dat het kabinet, het IPO en de VNG elke kabinetsperiode een gezamenlijke visie op jeugdbeleid formuleren. Die visie is richtinggevend voor het beleid van alle overheden, dus ook voor de gemeentelijke. De gemeente is verplicht de visie te vertalen naar de eigen situatie.

Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

besturen
jeugdbeleid
overheid