Visie & Beleidsplein

Meedoen allochtone jeugd door sport

tussenmeting 2008

Frelier, M., & Breedveld, K. (2008). Meedoen allochtone jeugd door sport: tussenmeting 2008. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Als onderdeel van de uitvoering van de nota 'Tijd voor Sport' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in 2006 het programma 'Meedoen allochtone jeugd door sport' gestart. Doelstellingen vanuit dit programma zijn allereerst het inlopen van de achterstand in sportdeelname van allochtone jeugd, voornamelijk de sportdeelname in georganiseerd verband. De tweede doelstelling is het begeleiden van kwetsbare jongeren, het bevorderen van volwaardig burgerschap en participatie van allochtone jongeren, het tegengaan van sociaal isolement en het voorkomen van overlast en probleemgedrag. Het voorkomen van uitval van allochtone jongeren en/of het bewerkstelligen van reïntegratie met behulp van sport vormt de derde doelstelling. Deze rapportage betreft de tussenmeting van doelstelling één, het onderdeel sportdeelname. Eind 2007 is in dit kader een nulmeting verricht. Juni 2007 is gerapporteerd over de sportdeelnamegegevens van de gemeenten, december 2007 over de sportdeelname onder de negen bonden die deelnemen aan het programma Meedoen. In deze tussenmeting worden de meer recente cijfers van bonden en gemeenten vergeleken met de in de nulmeting opgetekende cijfers.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Madeleine Frelier
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Meedoen Alle Jeugd door Sport (project)
gemeenten
nieuwe Nederlanders
sportbeoefening
sportbonden
sportverenigingen