Visie & Beleidsplein

Welvaart en leefomgeving

een scenariostudie voor Nederland in 2040

Janssen, L.H.J.M., Okker, V.R., & Schuur, J. (2006). Welvaart en leefomgeving: een scenariostudie voor Nederland in 2040. Den Haag: Centraal Planbureau.

Nederland verandert. Trends als individualisering, vergrijzing, migratie evenals de economische ontwikkeling spelen daarbij een rol. Hoe kan Nederland zich de komende decennia, tot 2040, ontwikkelen? En welke krachten zullen die ontwikkeling het meest beïnvloeden? Die vragen staan in deze studie centraal. Omdat de periode tot 2040 te lang is en te zeer bepaald wordt door onzekere factoren om voorspellingen te kunnen doen, worden deze vragen verkend aan de hand van vier scenario's. Met deze studie willen het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau in kaart brengen wat de mogelijke veranderingen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken. Dat gebeurt voor een aantal thema's: wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en water. Ook de regionale verschillen, het ruimtebeslag en de toekomst van de grote steden en het platteland worden daarbij in grote lijnen verkend. Deze brede analyse is bedoeld om de opgaven zichtbaar te maken, die de Nederlandse overheid op de lange termijn kan verwachten wanneer zij globaal doorgaat met het huidige nationale beleid. Deze opgaven zouden aanleiding kunnen zijn om het huidige beleid te herzien.

Uitgever(s): Centraal Planbureau, Milieu- en Natuurplanbureau, Ruimtelijk Planbureau,

Download(s)

Welvaart en leefomgeving : een scenariostudie voor Nederland in 2040

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

L.H.J.M. Janssen
V.R. Okker
J. Schuur

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

groene ruimte
leefomgeving
ruimtelijke ordening
steden
toekomst
verzorgingsstaat