Visie & Beleidsplein

Vierde tussenrapportage

ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking

twee jaar na de invoering van de wmo

Marangos, A.M., Cardol, M., Dijkgraaf, M., & Klerk, M.M.Y. de (2010). Vierde tussenrapportage: ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking, twee jaar na de invoering van de wmo. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In navolging op de tweede deelrapportage staan in deze vierde deelrapportage van het Wmo evaluatieonderzoek opnieuw de ervaringen van mensen met een beperking centraal. Onder meer is gekeken of hun bekendheid met de Wmo en het bereik van deze wet begin 2009 groter is dan begin 2008. Eveneens is nagegaan of er verschuivingen zijn opgetreden in de informele en formele ondersteuning van mensen met een beperking en in hun deelname aan de samenleving. Het doel van dit rapport is inzicht te geven in de ervaringen die mensen met beperkingen met de Wmo hebben en om eerste aanwijzingen te krijgen over mogelijke veranderingen in het gebruik van ondersteuning en in de maatschappelijke participatie. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met het feit dat de meest recente gegevens in dit onderzoek verzameld zijn in de eerste helft van 2008 en 2009, en betrekking hebben op ervaringen uit 2007, het invoeringsjaar van de Wmo, en 2008, het jaar na invoering. Waar het gaat om de eerste ervaringen met de Wmo worden vooral de opvattingen weergegeven van mensen die al ondersteuning hadden (de zogenoemde overgangscliënten). Uit eerder onderzoek is gebleken dat wetgeving enige tijd nodig heeft om effect te sorteren.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Nivel,

Download(s)

Vierde tussenrapportage : ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking : twee jaar na invoering van de wmo

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anna Maria Marangos
Mieke Cardol
Martha Dijkgraaf
Mirjam de Klerk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptenzorg
mensen met een lichamelijke beperking
wet maatschappelijke ondersteuning