Visie & Beleidsplein

Beleidsdoorlichting sport

hoofdrapport

Breedveld, K., Poel, H. van der, Jong, M. de, & Collard, D.C.M. (2011). Beleidsdoorlichting sport: hoofdrapport. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Binnen de rijksoverheid is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor het sportbeleid. Streefdoel van dat beleid is 'een sportieve samenleving, waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten'. Sinds de nota 'Tijd voor Sport', uit 2005, krijgt dat beleid gestalte in drie pijlers: Bewegen, Meedoen en Presteren. Op alle drie de vlakken heeft de overheid doelstellingen geformuleerd en programma's om die doelstellingen te bereiken. Bekende voorbeelden daarvan vormen het programma Meedoen alle Jeugd door Sport, de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur (de 'combinatiefunctionarissen'), het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, Coaches aan de Top en het Masterplan Arbitrage. In deze 'Beleidsdoorlichting Sport' wordt het sportbeleid zoals hierboven geschetst aan een nauwgezette evaluatie onderworpen. Aan de hand van tien concrete vragen wordt gekeken naar de achtergronden van het sportbeleid (waarom bemoeit de overheid zich met de sport en bewegen), de verdeling van gelden over de diverse programma's en beleidsinstrumenten, en de mate waarin het beleid succesvol is geweest in het bereiken van zijn doelstellingen. Voor het project is een uitgebreide literatuurstudie verricht en zijn gegevens opgevraagd van alle uitgevoerde projecten. Deze gegevens zijn aangevuld met statistisch materiaal van organisaties als CBS, SCP en TNO, en met interviews met experts die nauw bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid betrokken waren. De 'Beleidsdoorlichting Sport' is op de eerste plaats een kritische beschouwing van het sportbeleid, maar vormt door de gevolgde aanpak ook een introductie tot dit beleid. De 'Beleidsdoorlichting Sport' is uitgevoerd door onderzoekers van het Mulier Instituut en van de Universiteit van Tilburg, in opdracht van het ministerie van VWS.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Beleidsdoorlichting sport : hoofdrapport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Breedveld
Hugo van der Poel
Marcia de Jong
Dorine Collard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

rijksoverheid
sportbeleid