Visie & Beleidsplein

Monitor sportbeleid 2006-2010

annex 1 bij beleidsdoorlichting sport

Jong, M. de, Collard, D.C.M., & Breedveld, K. (2011). Monitor sportbeleid 2006-2010: annex 1 bij beleidsdoorlichting sport. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Het sportbeleid in Nederland richt zich op het benutten van sport voor maatschappelijke doelen. De rijksoverheid, in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor het feit dat de sport voldoende is toegerust en dat de kwaliteit van het sportaanbod voldoende is. In de nota 'Tijd voor Sport', uit 2005, zijn doelstellingen geformuleerd en programma's om die doelstellingen te behalen. Het beleid heeft gestalte gekregen middels een drietal pijlers, te weten Bewegen, Meedoen en Presteren. In 2007 is door het Mulier Instituut, als onderdeel van haar meerjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma 'Passie, Praktijk en Profijt', een onderzoeksinstrument ontwikkeld en een plan van aanpak geschreven om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het sportbeleid te evalueren. Op basis hiervan zijn in 2008 en 2009 twee tussentijdse monitorrapportages opgesteld. Deze 'Monitor sportbeleid 2006-2010' is de eindrapportage van dit monitortraject en maakt deel uit van de 'Beleidsdoorlichting Sport' waar het sportbeleid van VWS in 2010 aan onderworpen is. In de monitor is de stand van zaken van het sportbeleid van VWS voor de periode 2006-2010 inzichtelijk gemaakt. Per beleidsprogramma is informatie verzameld over de geformuleerde doelstellingen, de geïnvesteerde middelen, de uitgevoerde activiteiten en de bereikte resultaten. Informatie werd verkregen via projectleiders van VWS en van partijen in het veld, zoals NOC*NSF, NISB, TNO, NIVEL, Consument en Veiligheid, VSG, VNG, ZonMw, Stichting Homosport Nederland, gehandicaptensport Nederland, NCDO en de Dopingautoriteit.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor sportbeleid 2006-2010 : annex 1 bij beleidsdoorlichting sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marcia de Jong
Dorine Collard
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

rijksoverheid
sportbeleid