Visie & Beleidsplein

Pubers, panna's & playgrounds

opvattingen van jongeren over het sporten op moderne playgrounds

Cevaal, A., & Romijn, D. (2011). Pubers, panna's & playgrounds: opvattingen van jongeren over het sporten op moderne playgrounds. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Recentelijk is veel onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van moderne playgrounds. Hierbij ontbrak het echter dikwijls aan gegevens over de betekenis die gebruikers van playgrounds toekennen aan het sporten en/of spelen op de playground. Door in dit onderzoek het perspectief van stadsjongeren centraal te stellen wordt de aanbodzijde van het (wijk)sportbeleid gecompleteerd met informatie vanuit de vraagzijde. Daarmee is enerzijds getracht inzicht te krijgen in de leefwereld van deze sportende c.q. spelende jongeren teneinde te begrijpen waarom afgeleide vormen van de verenigingssport (streetleagues) aan populariteit winnen. Anderzijds is geprobeerd om met behulp van dit onderzoek het aangeboden sportbeleid (mens en materiaal) vanuit de wijk en vanuit de traditionele sportvereniging beter op gewoontes en behoeften van gebruikers te laten aansluiten. Om inzicht te krijgen in de zingeving en betekenissen die (fervent) gebruikers aan het sporten op een playground toekennen, is deskresearch gedaan en hebben diepte-interviews en informele vraaggesprekken met jongeren in 's Hertogenbosch, Utrecht en Tilburg plaatsgevonden. Ook zijn gesprekken gevoerd met een tweetal jongerenwerkers. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Pubers, panna's en playgrounds : opvattingen van jongeren over het sporten op moderne playgrounds

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Astrid Cevaal
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurten
innovatie
jeugd
jeugdbeleid
jongeren
kwetsbare jongeren
speelruimte
wijkaanpak
wijken