Visie & Beleidsplein

Nederland op weg naar een post-industriële samenleving?

Kwee, S.L., Lambooy, J.G., Buit, J., & Smidt, M. de (1979). Nederland op weg naar een post-industriële samenleving?. Assen: Van Gorcum & Comp. B.V..

In de westerse wereld manifesteren zich de laatste jaren in toenemende mate een aantal maatschappelijke veranderingsprocessen. De werkgelegenheid neemt in de industriële sector geleidelijk af, terwijl die in de dienstensector toeneemt. In bepaalde kringen pleegt men dan ook wel te spreken van de opkomst van een 'post-industriële samenleving'. Deze samenleving zou worden gekenmerkt door het feit, dat het grootste deel van de beroepsbevolking werkzaam zal zijn in de dienstensector. Zal er in de toekomst van een dergelijke samenleving inderdaad sprake zijn? Zo'n vraag zal, als gevolg van het zich snel ontwikkelende karakter van de industriële sector, in de toekomst van groot belang blijken. In Nederland is, met name binnen de geografie, het denken over de toekomstige samenleving ternauwernood van de grond gekomen. In dit boek gaat een aantal terzake-kundigen na, in hoeverre dit denken kan worden gestimuleerd en welk type samenleving ons te wachten staat. Dit boek richt zich met name tot studenten in de sociale geografie, planologie, sociologie en economie, alsmede tot hen, die uit hoofde van hun beroep te maken hebben met beleidskwesties op het gebied van ruimtelijke ordening en planologie.

Uitgever(s): Van Gorcum & Comp. B.V.,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Swan Liat Kwee
J.G. Lambooy
J. Buit
M. de Smidt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
samenleving