Visie & Beleidsplein

Sportieve vernieuwing

de sport in Rotterdam in beweging

Rijpma, S.G., & Nierop, J. van (1991). Sportieve vernieuwing: de sport in Rotterdam in beweging. Rotterdam: Stafafdeling Beleidsontwikkeling en Planning van Recreatie Rotterdam.

Ontwikkelingen en trends in de sportmarkt nopen tot vernieuwing van het sportbeleid en heroverwegingen van de gemeentelijke bemoeienis met de sport. Uitgangspunt voor het sportbeleid is dat er voor iedere Rotterdammer dusdanig gunstige voorwaarden bestaan dat hij of zij zelf zoveel mogelijk vorm en inhoud kan geven aan de sportactiviteiten van zijn of haar keuze. In de nota 'Kansen voor een sportstad' (1989) zijn met betrekking tot de topsport enkele voorstellen gedaan om een structuur te ontwikkelen, waarbinnen de topsport in Rotterdam beter kan gedijen. Bij deze voorstellen is nadrukkelijk de wens geuit deze topsportontwikkeling niet te isoleren van de breedtesport, de recreatieve sportbeoefening en de bewegingsrecreatie. In deze notitie 'Sportieve vernieuwing' wordt de huidige stand van zaken in sport en sportbeleid gelegd naast ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en de invloed ervan op de sportdeelname in het bijzonder.

Uitgever(s): Stafafdeling Beleidsontwikkeling en Planning van Recreatie Rotterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sjoerd Rijpma
Joop van Nierop

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
sportbeleid
sportbeoefening
sporters