Visie & Beleidsplein

Herstructurering sportaccommodaties

momentopname met perspectieven

Grontmij nv (1990). Herstructurering sportaccommodaties: momentopname met perspectieven. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).

Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft in het voorjaar van 1989 aan Grontmij nv opdracht verleend voor de uitvoering van een inventariserend onderzoek in een zestal voorbeeldgemeenten naar de wijze waarop het proces van herstructurering van sportaccommodaties in het kader van een heroverweging van het gemeentelijk sportbeleid, gestalte krijgt. De centrale vraagstelling luidde: hoe kunnen gemeenten, reagerend op zich wijzigende omstandigheden, een effectief en realiseerbaar herstructureringsbeleid voor sportaccommodaties opzetten en uitvoeren? In juni 1990 is het onderzoeksrapport 'Herstructurering sportaccommodaties, momentopname met perspectieven' aan het ministerie van WVC aangeboden. De subtitel van het rapport geeft aan dat herstructurering van sportaccommodaties een voortschrijdend proces is, waarin met de aard en omvang van de sportvoorzieningen wordt gereageerd op zich wijzigende omstandigheden bij aanbieders en gebruikers van deze voorzieningen. Dit rapport betreft een samenvatting van het hoofdrapport. Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de onderzoeksopzet gegeven. In het derde hoofdstuk wordt het analysemodel besproken, dat aan het onderzoek ten grondslag lag. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het onderzoek. De conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5) sluiten deze samenvatting af.

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Grontmij nv

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportaccommodaties
sportinfrastructuur