Visie & Beleidsplein

Onderzoek naar het tekort aan sportaccommodaties in het Rijnmondgebied in 1971

Openbaar Lichaam Rijnmond, Bureau Recreatie (1972). Onderzoek naar het tekort aan sportaccommodaties in het Rijnmondgebied in 1971. Schiedam: Openbaar Lichaam Rijnmond, Bureau Recreatie.

Teneinde na te gaan hoe groot de tekorten zijn en in hoeverre Rijnmond een taak kan hebben bij het stimuleren van de gemeentebesturen bij hun activiteiten om deze op te heffen, is een inventarisatie opgezet van de sport- en openluchtrecreatievoorzieningen in het Rijnmondgebied. In overleg met de afdeling Sport en Recreatie van de secretarie van Rotterdam werden enquĂȘteformulieren samengesteld en deze zijn toegezonden aan de besturen van de Rijnmondgemeenten. Aan de hand van de terugontvangen formulieren werd als eerste aanzet samengesteld een 'Inventarisatie van sport- en openluchtrecreatieaccommodaties in het Rijnmondgebied', gedateerd maart 1971. Na overleg met het Bureau planologisch onderzoek is thans een rapport opgesteld waarin opgenomen zijn een overzicht van de nu aanwezige sportaccommodaties alsmede een berekening van de behoeften en de tekorten die op grond hiervan worden geconstateerd.

Uitgever(s): Openbaar Lichaam Rijnmond, Bureau Recreatie,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Openbaar Lichaam Rijnmond, Bureau Recreatie

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

onderzoeken
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties