Voortgang uitvoering deelakkoord 6 ‘Topsport die inspireert’

Op 10 oktober 2019 hebben verschillende partijen hun handtekening gezet onder deelakkoord 6 ‘Topsport die inspireert’. In de periode daarna is vanuit VWS, NOC*NSF en de VSG gestart met de uitvoering van de verschillende maatregelen binnen de 6 actielijnen uit dit akkoord. Via dit bericht informeren wij u over de voortgang tot nu toe en de vervolgstappen in 2021.

DEN HAAG – Ondertekening van het nationaal sportakkoord in strandclub WIJ in Scheveningen. Foto Rijksoverheid / Bart Hoogveld

Na ondertekening is voor elke maatregel uit het deelakkoord een eigenaar aangewezen en zijn in 2020 verschillende projectgroepen gestart met de uitwerking. Begin 2021 heeft de stuurgroep deelakkoord 6 vastgesteld dat op veel deelonderwerpen goede stappen zijn gezet, maar dat het vooralsnog ontbreekt aan een gezamenlijke focus en sturing. Deelakkoord 6 is zeer omvangrijk en bestaat uit een groot palet aan actielijnen en maatregelen. Dat maakt sturing en regie complex, maar ook nodig.

Om dit te bereiken heeft de stuurgroep 6 sleutelprojecten benoemd. Dit zijn de maatregelen uit deelakkoord 6 waarbij de gezamenlijkheid (van de driehoek VWS, NOC*NSF en VSG) het grootst is en grote samenhang en afhankelijkheid bestaat met andere projecten. Onderlinge afstemming en sturing zijn daar dus noodzakelijk. Daarnaast is de verwachting dat noodzakelijke, toekomstige extra investeringen zich met name richten op deze deelprojecten.

De 6 sleutelprojecten zijn:

  1. Maatschappelijke waarde topsport
  2. Topsportaccommodaties
  3. Versterken nationale top (team) competities
  4. Talentontwikkeling: (visie) en fundament vaardig in bewegen
  5. Erkennen vak trainer-coach & implementeren doorlopende leerlijn
  6. Ontwerpen en uitvoeren gezamenlijke evenementenstrategie

De maatschappelijke waarde van topsport heeft een bijzondere positie, omdat deze overkoepelend en doorsnijdend is voor alle andere sleutelprojecten. Hiervoor is een gezamenlijk denkkader ontwikkeld, dat gebruikt gaat worden voor de uitwerking van de andere sleutelprojecten.

Voor elk sleutelproject is bepaald wie verantwoordelijk is vanuit de driehoek. De stuurgroep deelakkoord 6 stuurt in 2021 op de voortgang en samenhang van deze projecten. Dit betekent dat de stuurgroep niet gaat sturen op de andere maatregelen van deelakkoord 6 en dat de uitvoering daarvan onderdeel is van het reguliere beleid van de betreffende partijen.

Daarnaast heeft VSG een vaste contactpersoon aangesteld om de uitvoering van deelakkoord 6 richting de verschillende gemeenten te coördineren. Daarmee is ook het coördinatieteam vanuit de driehoek VWS, NOC*NSF en VSG weer compleet. Zij zorgen voor onderlinge afstemming, coördinatie en voorbereiding van de bijeenkomsten van de stuurgroep.

Voor vragen over de voortgang van deelakkoord 6 kunt u terecht bij het coördinatieteam, bestaande uit:

 

 


, , , ,

Geplaatst op: 16 april 2021