WGO commissie Sport 28 november

Op maandagavond 28 november vindt het Commissie Overleg sport (WGO) van de Tweede Kamer plaats. VNG en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) signaleren enkele relevante ontwikkelingen met betrekking tot lokaal (integraal) sportbeleid en de stand van zaken van de 'VNG Expertisecommissie Toekomstig Sportbeleid' in relatie tot een mogelijke Sportwet. De standpunten van VNG en VSG zijn verwoord in een brief aan de commissie Sport.

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) zal tijdens het WGO de Tweede Kamer informeren over het sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023. In haar brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan in te zullen gaan op de laatste ontwikkelingen op de verdiepingsslag ten aanzien van de toekomst van het sportstelsel. Daarna zal worden toegelicht welke richting de minister op wil en waar we op dit moment staan in de uitwerking van deze ambities.

Standpunten VNG en VSG in brief aan de commissie Sport

VNG en VSG hebben hierop hun standpunten geformuleerd in een brief aan de commissie Sport van de Tweede Kamer:

  • VNG en VSG ondersteunen het voortborduren op de zes pijlers met duidelijke opgaven in Sportakkoord II.
  • Om de ambities van de gezonde generatie 2040 met ‘meer mensen, meer aan het sporten en bewegen te krijgen’, zijn gemeenten jaar in jaar uit bereid tot de benodigde circa 150 miljoen euro cofinanciering van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Recente signalen in de media (o.a. Trouw: 29 oktober jl.) en elders om Buurtsportcoaches uitsluitend in te zetten voor amateur sportverenigingen zouden de realisatie van ambities in verschillende akkoorden in het Sociaal Domein nagenoeg onhaalbaar maken en wijzen wij daarom ten zeerste af.
  • In plaats van de focus leggen op een stelselwet voor de sport zou het streven moeten zijn om te komen tot een ideale mix van inzet van sturingsprincipes om de gezamenlijke ambities te bereiken. Gemeenten zijn bereid hierop de komende jaren mede op basis van monitoring van de ingezette weg van (integrale) akkoorden samen met het Rijk en andere relevante actoren in te zetten.

In het kort wordt geconcludeerd dat:

  • In plaats van de focus te leggen op een stelselwet voor de sport het streven moet zijn om te komen tot een ideale mix van inzet van sturingsprincipes om de gezamenlijke ambities te bereiken.
  • Gemeenten bereid zijn hierop de komende jaren mede op basis van monitoring van de ingezette weg van (integrale) akkoorden samen met het Rijk en andere relevante actoren in te zetten.

Lees hier de gehele brief aan de commissie Sport van de Tweede Kamer.

 

 

, , , ,

Geplaatst op: 25 november 2022