Dossier non-infill kunstgras

« Terug naar Dossiers


Het toepassen van instrooimaterialen ligt onder een vergrootglas, vanuit verschillende invalshoeken. Met name het milieuaspect (verspreiding en mogelijke uitloging infill) weegt zwaar door. De ontwikkeling en toepassing van non-infill velden wordt in de sector dan ook met veel belangstelling gevolgd.

Wat is non-infill kunstgras?

Met non-infill worden kunstgrasvelden bedoeld waar geen performance infill in zit zoals rubber, kurk of ander materiaal. Deze infill-materialen worden hoofdzakelijk toegepast bij voetbalvelden. Zandingestrooide velden die veel worden toegepast bij Hockey en korfbal vallen niet onder de categorie infill-velden.

Veel lokale overheden hebben in hun gemeenten sport- (voornamelijk voetbal-)kunstgrasvelden liggen. Om te voldoen aan de NOC*NSF-normen worden deze kunstgrasvelden ingestrooid met diverse soorten performance instrooimaterialen. Dit om de sporttechnische eigenschappen van natuurgrasvelden zoveel mogelijk na te bootsen (zoals zachtheid, wrijving, weerstand, e.d.). In totaal liggen er in Nederland ca. 2.300 ingestrooide voetbalkunstgrasvelden.

Ook de rijksoverheid laat zich steeds nadrukkelijker horen in de kunstgrasdiscussie en ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Toenmalig Staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat) S. van Veldhoven – Van der Meer schrijft in een brief van 25 januari 2021 naar de voorzitter van de Tweede Kamer betreffende visie duurzaam kunstgras het volgende:

Visie duurzaam kunstgras 2030 en huidige stand van zaken

In het rapport wordt op basis van de inbreng van diverse stakeholders een beeld geschetst van een duurzaam kunstgrasveld in 2030. De minister voor Medische Zorg en Sport en ik streven ernaar om deze verduurzaming te realiseren en hanteren hierbij als visie dat kunstgrasvelden in 2030 bij voorkeur geen instrooimaterialen bevatten, een lange levensduur hebben, geproduceerd zijn uit hernieuwbare of secundaire grondstoffen, milieuverantwoord beheerd worden, en hoogwaardig gerecycled worden. Verschillende ontwikkelingen zijn gaande en diverse acties zijn in gang gezet die hierbij aan sluiten.

Er wordt gestreefd naar kunstgrassystemen met bij voorkeur geen instrooimaterialen en non-infill past binnen deze politieke ambitie.

Ook zijn er Europese ontwikkelingen rond infill en microplastics (ECHA). Zie het dossier kunstgras en milieu.

Op basis van microplastics vervuiling (wereldwijde problematiek) komen er mogelijk restricties op opzettelijk toegevoegde microplastics. Deze restricties en met name een totaalverbod kunnen mogelijk ingestrooide kunstgras sportgrasvelden raken. Het advies van de ECHA volgt later dit jaar (2021). Daarna moet de Europese commissie via een stemming onder de lidstaten een besluit nemen. Het advies van de ECHA is daarbij de basis. De Nederlandse rijksoverheid heeft reeds aangegeven in de eerder aangehaalde visie in principe voorstander te zijn van een verbod, maar wel met inachtneming van een redelijke overgangstermijn. Een langere uitfasering van microplastic infill over een periode van 12 jaar, zoals de KNVB en VSG bepleiten, worden door de Staatsecretaris in haar overwegingen meegenomen.

KNVB

De KNVB juicht de ontwikkeling van kunstgrasvelden toe waarin geen infill van bijvoorbeeld synthetisch plastics nodig is. Uit ervaring blijkt (aangelegde projecten van medio 2018 tot eind 2019) dat een doorontwikkeling noodzakelijk is.

Standpunt KNVB non-infill kunstgrasvelden

De KNVB heeft op eigen initiatief een ervaring- en perceptieonderzoek laten uitvoeren van reeds aangelegde non-infill velden.

De KNVB schrijft: Nonfill-velden zijn een mooie ontwikkeling. Juist daarom is het goed dat nader onderzoek is gedaan. Dat kan een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling en het gebruik. De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat aan de hardware kant (kunstgras) nog stappen gezet moeten worden, maar ook aan de software kant (beïnvloeding van eigenaar en gebruiker).

Non-infill pilots:

Om de gewenste, maar ook noodzakelijke doorontwikkeling op alle fronten te ondersteunen, gaat de KNVB werken met pilots.

Dat stelt de KNVB in staat goed te volgen hoe de stappen gezet worden en wat de effecten zijn. Hiermee wordt gezorgd voor verdere verbetering van kwaliteit van de nonfill-velden en veel spelplezier bij het gebruik daarvan. De voorwaarden voor de pilottrajecten zijn afgestemd met VSG en NOC*NSF.


Meer informatie

De informatie in dit dossier richt zich op gemeenten. Wij zullen het dossier voortdurend actualiseren met de laatste gegevens. Voor vragen neemt u contact op via info@sportengemeenten.nl.