Dossier Kunstgras en Milieu

« Terug naar Dossiers


Naast de discussies over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden (zie dossier Kunstgras en gezondheid) is er ook discussie ontstaan over de mogelijke milieurisico’s gepaard met het gebruik van rubbergranulaat op en onder sportvelden.
Hieromtrent zijn aangiften gedaan door de koepel van milieuorganisaties, tegen gemeenten, sportclubs en bandenleveranciers.

Informatie van RIVM en verdere informatie hierover vindt u in dit dossier. Vereniging Sport en Gemeenten onderhoudt op dit dossier nauw contact met het RIVM, de ministeries van I&M en VWS, VNG, Milieubeheer, Inspectie Leefomgeving en Transport, Omgevingsdienst, producenten en aannemers. Wij zullen u inhoudelijk blijven informeren binnen dit dossier.

Aangifte door milieu organanisaties:

De koepel van milieuorganisaties Recycling Netwerk, een coalitie waarbij onder meer Greenpeace en Milieudefensie zijn aangesloten, heeft in september 2017 aangifte gedaan vanwege het gebruik van rubbergranulaat op en onder sportvelden. De organisatie stelt dat sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers strafbaar zijn, omdat het rubber zware metalen zouden lekken in de bodem. Het televisieprogramma ZEMBLA heeft op 11 oktober 2017 over de achtergronden van deze aangifte en de mogelijke milieurisico’s van het gebruik van dit rubbergranulaat een programma uitgezonden.

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er aangifte is gedaan door Recycling Netwerk en de aangifte te bestuderen op aanknopingspunten voor eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Algemene zorgplicht

Het ministerie van IenM heeft onder andere op basis van het RIVM rapport uit 2007 beheersmaatregelen voorgesteld en de branche heeft een zorgplicht document opgesteld wat in 2017 is hernieuwd. Met dit document wordt invulling gegeven aan de wettelijke (algemene) zorgplicht.

De algemene zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg voor het milieu in acht moet nemen. De zorgplicht is opgenomen in het activiteitenbesluit milieubeheer. Meer informatie en vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van Rijkswaterstaat (Bodem+).

Milieu onderzoek rubbergranulaat 2018

Eind 2017 heeft het RIVM opdracht gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om onderzoek uit te voeren naar de milieueffecten bij het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden.

Het RIVM en STOWA hebben een verkennend onderzoek gedaan naar de milieueffecten bij het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden en vergeleken met de situatie op natuurlijke grasvelden in de onmiddellijke nabijheid daarvan.

De verkennende onderzoeken laten zien dat:
• er mogelijk milieueffecten zijn vanwege de toepassing van rubbergranulaat;
• de milieueffecten vanwege de aard en omvang niet leiden tot onaanvaardbare risico’s voor mensen of huisdieren.

Het RIVM rapport ‘Verkenning milieueffecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden’ en het rapport van STOWA ‘Rubbergranulaat op kunstgrasvelden (verkenning milieueffecten voor het aquatisch ecosysteem) zijn op 3 juli jongstleden door de staatssecretaris voorzien van reactie aangeboden aan de tweede kamer.


Informatie

De informatie in dit dossier richt zich op gemeenten. Wij zullen het dossier voortdurend actualiseren met de laatste gegevens. Vaak gestelde vragen worden gebundeld en beantwoord in het onderdeel Veelgestelde vragen (FAQ). Voetbal- en hockeyclubs kunnen bij de KNVB en KNHB terecht voor informatie en vragen. Mensen die vragen hebben over de gezondheidsaspecten kunnen de documentatie in het dossier kunstgrasvelden en gezondheid raadplegen en terecht bij GGD GHOR in hun regio.