Omgevingswet

« Terug naar Dossiers


De Omgevingswet moet het omgevingsrecht vereenvoudigen om ruimte te geven aan initiatieven en om maatwerk mogelijk te maken. Hiertoe worden 26 wetten gebundeld tot één wet met aanvullende uitwerkingen in vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s).

Aan deze ontwikkelingen gaat gepaard dat gemeenten meer beleidsvrijheid krijgen waardoor ook verantwoordelijkheden toenemen. Om gemeenten hierin te ondersteunen wordt in dit dossier ingegaan op de Omgevingswet, de invoerplanning, kerninstrumenten en voorbeelden van toepassingen in de sport.

Uit de presentatie van Mariëtte Vogel-Carprieaux (VNG)

Uit de presentatie van Mariëtte Vogel-Carprieaux (VNG)


1. De (invoering) van de Omgevingswet

De omgevingswet:

De Omgevingswet stelt 1. de fysieke leefomgeving en 2. activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving centraal. De wet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. Deze doelen worden nagestreefd door:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar af te stemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) te stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte te geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Hiertoe worden een aantal vereenvoudigingen gemaakt. Puntsgewijs zijn dit:

  • De transitie van 26 wetten naar 1.
  • De transitie van 5000 wetsartikelen naar 350.
  • De transitie van 120 ministeriële regelingen naar 10.
  • De transitie van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
  • 1 wet voor de hele leefomgeving.
  • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.

Meer informatie: vernieuwing omgevingsrecht

Invoerplanning:

In 2015 heeft de meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. In 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De wet treedt in 2022 in werking.

Kerninstrumenten:

In de Omgevingswet zijn een aantal kerninstrumenten opgenomen. Daarvan zijn er zes relevant voor gemeenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, algemene rijksregels voor activiteiten, omgevingsvergunning en projectbesluit.

De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie is een document dat het beleid voor de fysieke leefomgeving integraal omschrijft. De keuzes uit de visie worden vormgegeven in het omgevingsplan. De omgevingsvisie samen met het omgevingsplan geven inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden en plannen per gebied.

Gedetailleerde uitleg over deze instrumenten en status van de instrumenten is terug te vinden onder Kerninstrumenten op de website van VNG realisatie.

2.   Aan de slag

De herziening van het omgevingsrecht betekent een grote operatie, die belangrijk is voor iedereen die in de praktijk met het omgevingsrecht werkt of zal werken. Hoewel de voorgenomen inwerkingtreding (in 2022) nog ver weg lijkt, is het voor gemeenten zaak om nu al aan de slag te gaan. Aspecten die binnen de sport verbonden zijn aan de omgevingswet zijn de inrichting van de openbare ruimte, accommodatiebeleid, zwembaden en sportvelden, preventie en samenwerking en burgervaardigheden.
Gericht op deze aspecten kunnen gemeenten kennis vergaren, meedenken, vaardigheden opdoen en de organisatie voorbereiden op wat komen gaat. Hieronder vind u meer informatie over de omgevingswet, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van omgevingsvisies en omgevingsplannen en handreikingen ter ondersteuning.

Meer Informatie voor gemeenten:

De omgevingswet

Ondersteuning

Handreikingen/instrumenten 

Breed ondersteuningsaanbod 

Praktijkvoorbeelden, artikelen en nieuws 

Omgevingsvisies en plannen lokaal  

Omgevingsvisies en plannen provinciaal/landelijk

Artikelen/nieuws/publicaties