Update: Hoofdlijnen Sportakkoord II getekend en wat nog volgt

Het doet ons goed u te kunnen informeren dat gisteren, 14 december 2022, in Den Haag het Hoofdlijnen Sportakkoord II 'Sport versterkt' is ondertekend door minister Conny Helder van Langdurige zorg en Sport, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), VNG en VSG.

Met de toevoeging van POS is de strategische alliantie van Sportakkoord I uitgebreid. De ondertekenaars bouwen echter wel voort op de ervaringen die zijn opgedaan met Sportakkoord I. De ambities in het Hoofdlijnen Sportakkoord II zijn groot. De samenleving staat voor grote uitdagingen die tegelijkertijd ook kansen zijn. Omdat de ondertekenaars daar gezamenlijk de schouders onder willen zetten en zich ook beseffen dat zij dat niet alleen kunnen is het akkoord niet ‘dichtgetimmerd’ maar juist op hoofdlijnen. Samen met allerlei partijen in de wijk, de gemeente, de regio en landelijk moeten we aan de slag om die uitdagingen aan te gaan en de kansen te verzilveren.
Het Hoofdlijnen Sportakkoord II legt ook zeer nadrukkelijk de verbinding met het GALA (Gezonde en Actieve Leefstijl Akkoord), het IZA (Integraal Zorg Akkoord), het programma School & omgeving en de Maatschappelijke Diensttijd. Sport en bewegen kunnen immers ook daarin van grote waarde zijn. Het Hoofdlijnen Sportakkoord II zorgt ervoor dat de sportsector daar kwalitatief en kwantitatief toe in staat is. Want, een sterke sport versterkt de maatschappij!

Bekijk ook de Hoofdlijnen Sportakkoord II samenvatting.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Met het onderbrengen van de Brede Regeling Combinatiefuncties in de Brede Specifieke Uitkering (SPUK) gericht op gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis, wordt de volgende stap in het doelgericht inzetten van combinatiefunctionarissen gezet. Als onderdeel van de brede SPUK kunnen gemeenten namelijk een budget aanvragen voor sport-,beweeg-, en cultuurstimulering. Middels deze financiële constructie kunnen zij beter zicht houden op de besteding van de middelen.

Rol gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol. Daarom is ook in de wijze van uitkering van de financiële middelen een verbinding gelegd tussen meerdere programma’s. De middelen zullen beschikbaar worden gesteld in een Brede SPUK. Deze Brede SPUK ziet er op dit moment als volgt uit:

Sport, bewegen en cultuur

1.   Uitvoering lokaal Sportakkoord

2.   Brede Regeling Combinatiefuncties

Gezondheid & preventie

3.    Terugdringen gezondheidsachterstanden
4.    Kansrijke Start
5.    Mentale Gezondheid
6.    Aanpak overgewicht en obesitas
7.    Valpreventie
8.    Leefomgeving
9.    Opgroeien in een kansrijke omgeving (middelengebruik) & Vroegsignalering
alcoholproblematiek

Sociale basis – versterken wijkinfrastructuur

10.    Versterken sociale basis, inclusief stimuleren woonvorm & Scheiden Wonen-Zorg
11.    Mantelzorg
12.    Eén tegen Eenzaamheid
13.    Welzijn op recept

Tijdpad

  • Medio januari 2023 worden de Brede Regeling Combinatiefuncties, GALA en de Brede SPUK getekend;
  • Tweede helft januari 2023 volgt de publicatie van de Brede SPUK en start het aanvraagproces van de regeling;
  • Maart-mei 2023 worden de beschikkingen vanuit VWS ‘geslagen’;
  • Uiterlijk 30 juni indienen herijkt lokaal sportakkoord bij VSG;
  • Voor 30 september bij VSG/VNG indienen Integraal Plan van Aanpak Gezond en Actief Leven.

Ondersteuning

In november organiseerden wij in de 25 GGD-regio’s samen met VNG, VWS en GGD al digitale informatiesessies voor gemeenten over de Brede SPUK en de verschillende onderdelen ervan. De sessies telden in totaal ruim 1.200 deelnemers. In de eerste paar maanden van 2023 organiseren wij, wederom in samenwerking, in alle regio’s fysieke ondersteuningsbijeenkomsten. Zie voor meer informatie over de Brede SPUK ook de informatie daarover.

Bovendien bieden wij als Vereniging Sport en Gemeenten samen met de partners van Sportkoord II ondersteuning – zoals u dat van ons gewend bent – bij zowel de herijking van de lokale Sportakkoorden I (zie ook bijlage 2 van het Hoofdlijnen Sportakkoord II), als in de uitvoering ervan. Wij zullen u daarover later gedetailleerd informeren.

Ondersteuning is er ook voor de verbinding met o.a. het GALA. Die ondersteuning verzorgen wij in nauwe samenwerking met de VNG.

Budget beschikbaar in aanloop naar brede SPUK

Via de VNG is al een ondersteuningsbudget beschikbaar in aanloop naar de brede specifieke uitkering (Brede SPUK) ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis 2023-2026. Het budget van maximaal € 7.400 per gemeente (exclusief btw) kunt u inzetten voor ondersteuning bij het doen van de aanvraag en het opstellen van het integrale plan van aanpak Gezond en Actief Leven en het Sportakkoord II (herijking Sportakkoord I).

Lees meer informatie en het aanvragen van het budget.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt contact met ons opnemen via info@sportengmeenten.nl. De komende periode houden wij u op de hoogte over de regeling en de mogelijkheden voor ondersteuning.

, , , , , ,

Geplaatst op: 15 december 2022