Visie & Beleidsplein

TAFISA Wereldconferentie in tien punten

Haar, M. ter, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). TAFISA Wereldconferentie in tien punten. Sportexpert.

Het thema van de TAFISA-wereldconferentie was dit jaar ‘Sport for All – The Ultimate Legacy’. Ofwel: wat willen we als sport nalaten aan toekomstige generaties en hoe kunnen we dat realiseren? Daarbij lag de focus op de twee hoofddoelen van ‘Designed to Move’: het creëren van vroege positieve ervaringen voor kinderen en het integreren van fysieke activiteit in het dagelijkse leven. Aan rapporteur Marian ter Haar (NISB) de eer om de opbrengsten van drie dagen confereren samen te vatten. Onderstaand treft u de Nederlandse vertaling van haar speech.

Legacy

“Wat blijft er over wanneer het feest voorbij is? Deze vraag was voor mij als rapporteur de afgelopen dagen mijn focus. Ik ben blij dat ik in de gelegenheid was de conferentie bij te wonen. De Hongaarse Leisure Sport Association en zijn grote team hebben een fijn en geslaagd evenement georganiseerd. De opbrengst van de conferentie heb ik trachten samen te vatten in tien punten.

Voordat ik deze punten toelicht, iets over congresfeiten en de door mij ervaren koerswijziging. 71 Landen woonden de conferentie bij; 215 mensen van buiten Hongarije en 198 Hongaarse deelnemers. Ruim 400 mensen, die - omdat het weer niet fijn was - ook werkelijk deelnamen. De EU-commissaris voor sport uit Hongarije was aanwezig, verschillende IOC-officials, de Hongaarse minister van Sport en zijn Indonesische collega van Jeugd en Sport.

Sporten zonder grenzen

In het algemeen is er sprake van een verschuiving in aandacht van het sportaanbod naar thema’s van maatschappelijk belang, zoals inclusiviteit, ontwikkeling, anti-agressie en het verspreiden van elementaire sport en spel. Daarnaast aandacht voor het bereiken van plezier door sport en bewegen, gezondheid door middel van een actieve levensstijl, samenwerking met partners binnen en buiten ons eigen domein en authenticiteit. Het is zoals Nelson Mandela zei: sport heeft de macht om de wereld te veranderen, zelfs de moderne, digitale, complexe wereld.

Een wereld gericht op standaardisatie en economische waarden en minder op sociale waarden en het overbruggen van de verschillen tussen mensen. Sport is van betekenis, hebben we gezien, om daarin een katalysator te zijn. Om mensen met veel mogelijkheden en mensen met minder mogelijkheden aan de deelname aan sport en bewegen te verbinden. Sporten zonder grenzen tussen mensen. Op dit moment met bijzondere aandacht voor degenen die ver weg van hun geliefden op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en verlies van integriteit. Sport kan van waarde zijn in het leven van vluchtelingen vandaag in Europa en elders in de wereld.

De tien punten!

1. Educate a man and you change the individual, educate a women and you change the world (Malcolm X).

Het stimuleren van breedtesport is een familiezaak en van het betrekken van moeders en dochters. Zij zijn de verzorgers van de wereld; als we hen bereiken heeft sport meer invloed. Het begint met jonge kinderen en hun ouders in een veilige en vertrouwde omgeving, met gevarieerd heel informeel en traditioneel spel. Goede voorbeelden tijdens de conferentie waren de familiewandeldag in Iran en de sport en speldag voor families in Oekraïne. Het gaat om leren voor het leven; we moeten de moeders spreken en betrekken; hen leren om met hun kinderen te spelen. Dat is - in de woorden van Richard Bailey deze ochtend - het fundament voor basale motorische vaardigheden en de springplank voor emotionele, individuele, intellectuele en sociale waarden en dat resulteert uiteindelijk ook in financiële voordelen. Gezondere en veerkrachtige mensen die fysiek en mentaal tot meer in staat zijn, zijn nou eenmaal goedkoper.

 

2. Education is getting toxic

Onderwijs is te zeer gericht op efficiency en wereldwijd te veel op het opnemen van informatie, zonder aandacht voor wat het kind wil en waar het gevoelig voor is, zei Catherine Forde uit Trinidad Tobago. Sport moet weg van die base drum van efficiency, economisering en concurrentie in de wereld; sport moet kinderen in hun hele wezen benaderen. Sport kan kinderen al zijn energie en inspiratie bieden, als we ons echt op hun behoeften concentreren en niet vooral de competitie aanmoedigen. Bij het begin van hun puberteit verlaten kinderen massaal de sport, omdat ze niet willen concurreren weten we en zien we wereldwijd. Sport, spel en beweging helpen om ons verbonden te voelen met ons lijf, onze geest en met anderen, iets dat fundamenteel is voor het menselijk leven. We moeten dat in gedachten houden en voorkomen dat sport gereduceerd wordt tot een instrument in beleid of een onderwijssysteem. Als dat gebeurt, lopen we het gevaar de intrinsieke en sociale waarde van sport en bewegen te verliezen.

3. Think Global Act Local

Mensen hebben anderen nodig, contact en empathie zijn de brandstof van het leven. Sport is een mogelijkheid om te verbinden; dit ervaren we ook in de ontmoeting tijdens deze conferentie. We delen de ambitie om elementaire sport te verspreiden. We moeten ons openstellen voor iedereen. Dat vraagt een grotere gevoeligheid voor de lokale context, die we steeds in gedachten moeten houden. Wat een goed idee is in Amsterdam, werkt niet in Havana of Mumbai; wat gebruikelijk is in Tubbergen is een gek idee in Knowlton, Canada. Het is een steun te weten dat we verbonden zijn in deze beweging! Dat we op een conferentie met zo veel verschillende mensen verbonden zijn door middel van een wederzijdse passie voor breedtesport. Geen grenzen hier, laten we dat in gedachten houden als we weer druk zijn met de lokale agenda, de organisatie van het lokale netwerk en lokale activiteiten en met het verbinden van nieuwe mensen. Dat is waar ‘Design to Move’ en de nationale sportweek over gaan. Ze bieden een raamwerk, een strategie om wereldwijd impact te creëren en tegelijkertijd de dingen te doen die nodig zijn in de ontelbare verschillende lokale situaties.

4. Magic diversity

Er is een sterk geloof in het idee dat iedereen mee moet kunnen doen, om de verschillen te zien en te waarderen. Overal hoorde ik dit diep gewortelde ideaal om de verschillende culturele en religieuze waarden in de sport en in alle activiteiten te respecteren. De traditionele spelen zijn een heel mooi voorbeeld daarvan. De traditionele vorm kan leiden tot innovatie. Dat zagen we in het Deense voorbeeld van het langs steden varende Vikingschip met allerlei activiteiten en debatten aan de wal, en ook in dat van de oude gymnastische vormen als basis voor nieuwe acrobatiek in India. Wanneer we de verschillen omarmen, kunnen we door de integratie van culturele initiatieven en organisaties ons netwerk en aanbod verbreden; dat maakt ons netwerk groter en nog veerkrachtiger. De verbinding met de couleur locale in de lokale context is van grote betekenis en het maakt onze beweging toekomstbestendiger. Het is de kunst van de dialoog die ruimte geeft aan de verschillen. Vooral als we verbonden zijn in concrete actie in spel en sportbeoefening. In de praktijk leren we de verschillende bijdragen aan een activiteit te respecteren. Dan is het plezier van het gedeelde resultaat de overbruggende ervaring. Sport en beweging kunnen een brug slaan tussen mensen met verschillende ideeën. Daar hebben we geen smakeloze compromissen voor nodig; we kunnen samenwerken met respect voor onze verschillende culturele gewoonten. Diversiteit maakt dat het naar meer smaakt.

5. Netwerken

Sterke lokale netwerken zijn het fundament onder de sport for all-beweging. Het is belangrijk ons netwerk uit te breiden met mensen die nu nog niet participeren of nog geen rol in het organiseren spelen. Iedereen vindt het fijn om gezien te worden. Het is fijn om te worden gevraagd! Bouw een netwerk met sport en met partners buiten de sport. Sport is niet altijd makkelijk om mee samen te werken, hebben we tijdens deze conferentie gehoord. We moeten niet alleen praten, maar ook poetsen. Meer open staan voor andere domeinen, zoals gezondheidszorg, onderwijs en de werkplek. Laten we de dialoog aangaan en open staan voor wat anderen verwachten. Laten we ons ontdoen van onze eigen, soms conservatieve organisatorische praktijken; laten we transpanter zijn en meer verantwoording afleggen.

Laten we ook kritisch kijken naar de TAFISA-organisatie. Waar zijn de jongere mensen in het bestuur, waar zijn de vrouwen, de gehandicapten, de zwarte mensen? En dan zeg ik nog niets over de bredere genderproblematiek; waar zijn de homoseksuelen en transgenders in de sport? Om TAFISA te inspireren en innoveren hebben we jonge mensen nodig. Verantwoord leiderschap creëert een positieve erfenis en goede rolmodellen. TAFISA kan zeggen dat geen enkel land een bid kan uitbrengen, als meisjes en vrouwen er niet mogen sporten. Verhoog de participatie van vrouwen; dring aan op sport voor meisjes en jongens op school. Benadruk het belang van diversiteit in de actieve sport en organisatie. Hanteer ‘good governance’ in de sport als een cruciaal element en betrokkenheid van stakeholders, was wat Sylvia Schenk uit Duitsland zei.

6. Multi-Layer

Ofwel het gebruik van alle niveaus die bij het stimuleren van breedtesport betrokken zijn: de uitvoering, de organisatie en het beleid tegelijkertijd! Dat vormt een fundamentele basis voor duurzaamheid en continuïteit. Monitor de effecten op resultaten, relaties en de dynamiek van activiteiten in hun context. Dit maakt het mogelijk om meer over de effecten te zeggen en de resultaten te larderen met ‘sticky stories’. Die hebben we nodig om onze positie te verbeteren. We moeten universiteiten en onderwijs betrekken om onderzoek te doen naar ons werk. Op alle niveaus, dan hebben we betere argumenten voor het effect van onze praktijk. We moeten in gesprek over deze samenwerking, zodat we beter van onze ervaringen kunnen leren. Onderzoek kan helpen de beleidsvorming en lokale netwerken te legitimeren en uit te breiden. En in ruil daarvoor kunnen we als praktijk het onderzoek beïnvloeden door hen te betrekken bij onze vragen en behoeften.

7. Dialoog, communicatie en gehoor

In alle netwerken moeten we onszelf goed uitdrukken. Actief luisteren, werkelijk horen wat de verwachtingen zijn en onze eigen verwachtingen net zo duidelijk uitspreken. Laten we stoppen met denken in termen van consensus en bereid zijn om verschillende meningen te integreren. Het is belangrijk om nieuwsgierig te zijn en elkaar beter te leren kennen. Samen actief worden, in plaats van elkaar suf te praten. Op basis van samenwerking en het plezier van een gezamenlijk resultaat kunnen we in gesprek over de volgende stappen. Zo zullen we in de praktijk van de sport en het spel elkaars vertrouwen winnen. Het gaat allemaal om verbinding, communicatie en interactie. We zouden meer mensen uit moeten nodigen bij de discussie en de gezamenlijke activiteiten. Jongere mensen, vrouwen en meisjes. Om écht deel te nemen aan de vormgeving en de sportactiviteiten van morgen.

8. Geld, tijd / vrijwilligerswerk

Het is niet altijd een geldprobleem; het gaat er ook om mensen uit te nodigen om mee te doen aan vrijwilligerswerk. Betrek de juiste mensen, de sleutelpersonen in de lokale netwerken. Degenen die echt weten wat er gaande is, de verbinders en degenen die anderen kunnen enthousiasmeren. In lokale partnerschappen komt de lokale expertise samen in de trots op de eigen gemeenschap en zijn teams en activiteiten. Betrek jongeren omdat zij de pijlers onder de organisatie van morgen zijn, met een goed gevoel voor de komende tijd. Via deze verschillende aanvliegroutes betrek je de lokale gemeenschappen en vier je hun unieke bestaan, dat het waard is om blijvend voort te duren. Omdat je direct teruggeeft aan de gemeenschap. Gezamenlijk werken aan een toekomst, is belangrijker dan geld, is tijdens deze conferentie dikwijls gezegd.

9. Meer spelen, minder standaardisatie

Of je in de praktijk nou activiteiten begeleidt, lokaal beleid ontwikkelt of dat beleid onderzoekt, het is belangrijk om oog te hebben voor de specifieke kleur en klank van de lokale situatie. Dat kan erop lijken dat je opnieuw het wiel uitvindt, maar er is geen standaardoplossing. De simpele antwoorden, de blauwdrukken, doen geen recht aan de specifieke kenmerken, weten we. Natuurlijk zijn er mechanismen die overal van waarde zijn, maar er is geen ‘one size fits all’. Een interessant voorbeeld wat dat betreft, is het Shuttle Time-project van de Wereld Badminton Federatie. Een spel met ruimte voor verschillende interpretatie en flexibele regels; makkelijk aan te passen aan de mogelijkheden van de speler en de omgeving waar het spel wordt ingezet.

10. Join with other forces

Andere domeinen hebben de kracht van sport ontdekt. Laten we profiteren van die aandacht, zonder de intrinsieke kracht van bewegen en sport te verliezen. In cultuur, dans en traditionele spelen hebben we solide partnerships en innovatie gevonden. In het beleid kunnen we losjes meebewegen, gekoppeld aan wat gezondheidszorg, onderwijs, de werkplek en scholen van sport verwachten. Maar dat is geen sportbeleid, dat is het beleid van andere sectoren waar wij te gast zijn. Laten we een kritische vriend zijn en er tegelijkertijd voor waken dat sport en bewegen gebruikt en misbruikt worden! Laten we vasthouden aan de authentieke intrinsieke waarde van sport, spel en bewegen namelijk plezier en verbinding!

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marian ter Haar
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
breedtesport
congressen
internationaal
lichaamsbeweging