Visie & Beleidsplein

Gemeentelijke uitgaven aan sport

een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2015)

Hoekman, R., & Dool, R. van den (2015). Gemeentelijke uitgaven aan sport: een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2015). Utrecht: Mulier Instituut.

Dit onderzoek van het Mulier Instituut naar gemeentelijke uitgaven aan sport is in samenwerking met onder andere CBS, VNG, VSG uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek was onduidelijkheid over de ontwikkeling van de gemeentelijke uitgaven aan sport. Voor het onderzoek heeft het Mulier Instituut secundaire analyses uitgevoerd op databestanden van het CBS, en jaarverslagen en jaarrekeningen van gemeenten geanalyseerd voor de periode 2010-2015.

Gemeenten gaven in 2014 € 1.195 miljoen uit aan sport. Dat is meer dan in 2010 (€ 1.141 miljoen). Gecorrigeerd voor inflatie zijn de uitgaven van gemeenten aan sport sinds 2010 echter met 3% gedaald. Voor 2015 begroten gemeenten € 1.156 euro miljoen aan sport uit te geven, € 39 miljoen minder dan in 2014 is gerealiseerd. Uit het onderzoek blijkt verder dat sport de afgelopen jaren is ontzien bij bezuinigingen. Waar de totale gemeentelijke uitgaven tussen 2010 en 2014 met 12% daalden, stegen de sportuitgaven met 5%. Uitgedrukt in procenten van de begroting steeg het aandeel sport van 2,6% in 2010 naar 2,8% in 2014.

Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in gemeentelijke uitgaven aan sport. Gemiddeld gaven gemeenten in 2014 € 67 per inwoner uit aan sport. 25% van de gemeenten geeft minder dan € 48 per inwoner uit aan sport, 25% geeft meer dan € 82 per inwoner uit. Grotere gemeenten geven per inwoner meer uit aan sport dan kleinere gemeenten.

Dat gemeentelijke uitgaven aan sport de afgelopen jaren redelijk op peil zijn gebleven, lijkt in tegenspraak met het beeld dat oprijst uit gemeentelijke jaarverslagen, en waaruit naar voren komt dat er de afgelopen jaren bezuinigingen op sport hebben plaatsgevonden (tariefverhogingen, temporisering van onderhoud, verlaging van subsidies). Tegenover de bezuinigingen staan echter ook incidentele investeringen, bijvoorbeeld in nieuwe accommodaties. Gegeven het belang van gemeentelijke uitgaven voor de instandhouding van sportaccommodaties en de ondersteuning van sportverenigingen, wordt het van groot belang geacht om de ontwikkelingen in de gemeentelijke uitgaven aan sport en de implicaties hiervan voor sporters en sportorganisaties nauwlettend te blijven volgen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Gemeentelijke uitgaven aan sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
gemeentelijk beleid
sportaccommodaties
sportverenigingen