Visie & Beleidsplein

Bewegingsonderwijs kan beter worden verankerd in toekomstvisie onderwijs

Wekker, T. de, & Arko Sports Media (2015). Bewegingsonderwijs kan beter worden verankerd in toekomstvisie onderwijs. Sport & Strategie.

Sport en bewegen worden door het Platform Onderwijs2032 vooral belangrijk geacht in het kader van de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. "Daarbij vindt het Platform beweging en expressie (denk aan muziek maken, toneelspelen, tekenen, handvaardigheid en filmen) van groot belang: ze dragen bij aan groeps- en persoonsvorming en leren leerlingen hun eigen fysieke mogelijkheden te kennen. Fysieke activiteit bevordert bovendien de gezondheid en het functioneren van de hersenen. Ook het leren bewegen als vaardigheid blijft van belang”, schrijft het Platform in het voorlopige hoofdlijn advies.  

Geen woord over bewegingsonderwijs

In de rest van het document komt bewegingsonderwijs er echter bekaaid vanaf. Terwijl het advies uitgebreid in gaat op het belang van rekenen, taal, wiskunde, Engels, informatica en burgerschapsvaardigheden in het onderwijs van de toekomst, wordt er met geen woord meer gerept over bewegingsonderwijs.   

Het platform stelt voor het onderwijs vorm te geven in drie domeinen, die essentieel zijn voor de kennis van leerlingen en die zullen bestaan uit interdisciplinaire thema’s die over de grenzen van de bestaande vakken heen gaan. Het gaat om de domeinen ‘natuur & technologie’, ’mens & maatschappij’ en ‘taal & cultuur’.   

Om het belang van goed bewegingsonderwijs in zowel basis- als voortgezet onderwijs te verankeren, zou de Koninklijke Vereniging voor leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) graag zien dat er een vierde domein wordt toegevoegd: lichamelijke opvoeding, bewegen en sport. Ook past bewegingsonderwijs volgens de KVLO juist bij uitstek in het onderwijs zoals het Platform voorstelt: vakoverschrijdend, in thema’s waarin kennis en vaardigheden samen komen uit de verschillende vakken zoals het onderwijs die nu kent. 

Sport en bewegen als verbinding

"Er zijn verschillende verbindingsmogelijkheden met andere kernthema’s voor het toekomstig onderwijs. Sport en bewegen vormt een onderdeel van onze cultuur. (…) Maar onderwijs kan ook zicht geven op de beweegcultuur in andere landen. (…) Andere voor de hand liggende verbindingen vanuit ‘Lichamelijke opvoeding, Bewegen en Sport’ zijn die naar gezondheid, sociale omvang en economische belangen. Het ontwerpen van nieuwe materialen en technieken waarmee bewogen kan worden (boards, fitness, klapschaats, zwempakken, elektrische fiets, rollator) biedt openingen voor verbindingen met techniekonderwijs”, schrijft de KVLO in een reactie

"Het leren deelnemen aan de beweeg- en sportcultuur en het daarmee ontwikkelen van een actieve leefstijl is een thema dat een veelheid aan openingen biedt voor relaties naar andere kernthema’s. Het domein ‘Lichamelijke opvoeding, Bewegen en Sport’ zou daarom naar de mening van de KVLO vanwege zijn intrinsieke en vakoverstijgende betekenis verplicht moeten zijn voor alle kinderen in het primair en voortgezet onderwijs.”   

Het ontwerpen van nieuwe materialen en technieken waarmee bewogen kan worden biedt openingen voor verbindingen met techniekonderwijs. - Reactie KVLO. 

13.000 online bijdragen

Het Platform Onderwijs2032 is begin 2015 door staatssecretaris Dekker in het leven geroepen. De leden consulteerden de afgelopen maanden leerlingen, leraren, ouders, bestuurders, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke en culturele organisaties en het bedrijfsleven over wat zij belangrijk vinden voor het onderwijs van de toekomst. Uit de informatie die het Platform kreeg uit 150 bijeenkomsten met ruim 9000 mensen, 59 brainstormsessies met leerlingen, 13.000 online bijdragen en 5900 ingevulde vragensets door leerlingen, leraren en ouders, kwam het Platform tot het voorlopige advies op hoofdlijnen. Nu is het platform bezig met gesprekken met scholen over wat het voorstel in de praktijk zou betekenen. Daarna wordt het advies verder uitgewerkt en in december 2015 aangeboden aan staatssecretaris Dekker.  

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tessa de Wekker
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
bewegingsonderwijs
onderwijs
primair onderwijs
toekomst
voortgezet onderwijs