Visie & Beleidsplein

Monitor lokaal sportbeleid 2020

de gemeente als coproducent

Hoogendam, A., Ruikes, D., & Hoekman, R.H.A. (2021). Monitor lokaal sportbeleid 2020: de gemeente als coproducent. Utrecht: Mulier Instituut.

De Monitor Lokaal Sportbeleid biedt inzicht in het sport- en beweegbeleid van gemeenten. Hoe komt dit beleid tot stand, wat zijn achtergronden of kaders van beleid, wat staat centraal in beleid en uitvoering, in welke mate is er aandacht voor monitoring en evaluatie en wat is er bekend over de impact van beleid?

Deze ontwikkelingen worden weergegeven in de tweede Monitor Lokaal Sportbeleid van het Mulier Instituut. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

De beleidsaandacht voor sport en bewegen is de afgelopen jaren steeds groter geworden: sport staat ook vaker op de politieke agenda van het college van B&W en de gemeenteraad.

Meer dan de helft (54%) van de gemeenten geeft aan dat haar rol op het gebied van sport en bewegen de afgelopen jaren gegroeid is. Voor drie op de tien (29%) is deze gelijk gebleven, en slechts 9 procent geeft aan dat haar rol kleiner is geworden.

Sport als onderdeel van een groter geheel: verschillende landelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het lokaal sportbeleid. Bijvoorbeeld de Omgevingswet, het klimaatakkoord, het preventieakkoord en natuurlijk corona. Ook de invloed van het Nationaal Sportakkoord is zichtbaar in de thema’s van het lokale sportbeleid.

Ook is sport steeds meer verweven met andere beleidsterreinen. Dat was al zo met gezondheidsbeleid, maar nu ook steeds vaker met het sociaal domein, zoals armoedebeleid, sociale zekerheid en integratie.

Deze ‘vermaatschappelijking’ van de sport lijkt overigens niet ten koste te gaan van de aandacht voor ‘sport als doel’: zes op de tien gemeenteambtenaren geven aan dat ‘sport als doel’ en ‘sport als middel’ even belangrijk zijn.

Co-creatie van beleid: mede onder invloed van de lokale sportakkoorden heeft de rol van gemeenten zich verder ontwikkeld tot die van coproducent: het sportbeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met verschillende maatschappelijke partners binnen en buiten de sport. Dit heeft met name kleinere gemeenten gestimuleerd om hun rol in het sportbeleid te vergroten.

Enquête onder gemeenteambtenaren sport: bovenstaande ontwikkelingen worden weergegeven in de tweede Monitor Lokaal Sportbeleid 2020 van het Mulier Instituut, uitgevoerd in samenwerking met VSG en met steun van het ministerie van VWS. Eind 2020 is onder alle gemeenten een vragenlijst uitgezet over ontwikkelingen in het sportbeleid. Dit was een herhaling van de monitor uit 2016. Met deze monitor worden lange termijnontwikkelingen in beeld gebracht.

In totaal hebben 144 gemeenten de vragenlijst ingevuld, een respons van 40 procent. De vragenlijst is ingevuld door beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs met sport in de portefeuille of door leidinggevenden van de afdeling waar sport onder valt. De data zijn gewogen naar stedelijkheid, waardoor de resultaten representatief zijn voor Nederland als geheel.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor lokaal sportbeleid 2020: de gemeente als coproducent

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ad Hoogendam
Daniëlle Ruikes
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lichaamsbeweging
lokaal beleid
monitors
sporten