Visie & Beleidsplein

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014

Lindert, C. van, Bol, P. van der, Reijgersberg, N., Cevaal, A., Dool, R. van den, & Poel, H. van der (2014). Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014. Utrecht: Mulier Instituut.

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, dat bovendien veilig en toegankelijk is. Het uiteindelijke doel is een hogere en duurzame sport- en beweegdeelname.

Het programma SBB heeft een looptijd van vier jaar (2012-2016).

Het realiseren van een passend sport- en beweegaanbod is een lokale verantwoordelijkheid. Het kabinet wil een positieve bijdrage leveren aan bovenstaande doelstelling en investeert jaarlijks ongeveer 80 miljoen euro in het programma SBB. Het ministerie van OCW draagt hier via de Impuls Brede scholen, sport en cultuur een klein deel aan bij.

Deze rapportage staat in het teken van de voortgang van het programma SBB. De uitvoering van het programma loopt inmiddels tegen het einde van het derde jaar aan. Dit rapport is het tweede voortgangsverslag. Deze is door het Mulier Instituut opgesteld met ondersteuning van het ministerie van VWS en met input van de SBB-projectgroepleden en overige organisaties. Met behulp van diverse registraties, monitors en rapportages is een uitgebreid overzicht geboden van de stand van zaken en voortgang van de verschillende onderdelen van het programma SBB.

Met het oog op het naderende einde van de programmaperiode (2016) is het volgens de onderzoekers van belang meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop gemeenten de inzet van de buurtsportcoach financieel en organisatorisch borgen en de wijze waarop projecteigenaren borging van hun tweejarige Sportimpulsproject aanpakken.

Uitgever(s): Mulier Instituut,