Sport & BTW

Dossier

« Terug naar Dossiers


Sportbesluit

In het Sportbesluit geeft de staatssecretaris uitleg aan de  toepassing van het verlaagde (6%) btw-tarief bij de terbeschikkingstelling van sport- accommodaties, ook wel ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ genoemd.

Bij exploitatie van sportaccommodaties die onder dit verlaagde tarief vallen is er weliswaar 6% btw verschuldigd over de gebruikersvergoedingen, maar kan tevens de voorbelasting (meestal 21%) volledig in aftrek worden gebracht.

De staatssecretaris van Financiën heeft op 15 september 2014 een gewijzigd Sportbesluit (zie hieronder) gepubliceerd.
Hieronder informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen, zijnde de huidige situatie.

Sportvrijstelling

In 2015 kondigde de Staatsecretaris aan dat de zogenoemde sportvrijstelling mogelijk zou worden verruimd.

Op 23 november 2015 heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer voorzien van een juridische en financiële analyse over de verruiming van de sportvrijstelling.

Huidige situatie

Op 3 november 2017 heeft de kabinet via de startnota bekendgemaakt de btw-sportvrijstellingen in 2019 te gaan uitbreiden.

Op 18 september 2018 is het Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer met daarin o.a. opgenomen de verruiming van de Nederlandse Sportvrijstelling (zie hieronder).

Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst voor de Rijksoverheid. Omdat de wetswijziging direct voortvloeit uit Europese regelgeving en het (dus) geen bezuinigingsmaatregel is, heeft het kabinet eerder al aangegeven de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden, te weten de gemeenten en amateursportorganisaties.

Op 20 juli 2018 is in de Staatscourant de inhoud van de compensatieregeling voor gemeenten en subsidieregeling voor amateursportorganisaties gepubliceerd (zie rechterkolom).

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties zoals gepubliceerd vindt u hier.

Amateursportorganisaties (o.a. stichtingen, verenigingen en B.V.’s zonder winstoogmerk) kunnen in dezelfde periode een subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens incl. btw), d.w.z. accommodaties bestemd en in gebruik voor de amateursport, mits:

• het subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 bedraagt, er mogen meerdere aanvragen worden ingediend en
• de subsidieontvanger ervoor zorgt dat op de gesubsidieerde activiteiten gedurende de fiscale herzieningsperiode (één tot tien jaar) geen aftrekrecht of recht op compensatie ontstaat én de gesubsidieerde sportaccommodatie voor tien jaar beschikbaar blijft voor de amateursport.

De algemene subsidie bedraagt 20%. Bovenop de algemene subsidieregeling van 20% kan er een aanvullende subsidie van 10% worden verstrekt voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen. Voor de aanvragen zijn verschillende regimes van toepassing.

Voor de gehele regeling is in 2020 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Nadere informatie omtrent de regeling vindt u op de website van DUS-I. Via dit portaal dienen ook aanvragen te worden ingediend.

 

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

De Regeling ‘specifieke uitkering stimulering’ (SPUK) zoals gepubliceerd vindt u hier. Gemeenten kunnen in de periode 2019-2023 een specifieke uitkering aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport, mits:

• gedurende tien jaar na afloop van de uitkeringsperiode geen recht op aftrek of compensatie van btw bestaat voor de activiteiten waarvoor de specifieke uitkering is ontvangen, en
• de aanvragen worden ingediend vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd. De aanvraag gaat vergezeld van een begroting.

• Op basis van de door de gemeente toegezonden verantwoordingsinformatie  wordt de uitkering op basis van de gerealiseerde bestedingen definitief vastgesteld.

De uitkering bedraagt 17,5% van de gerealiseerde bestedingen inclusief btw. Het gaat om uitgaven voor investeringen in hardware (sportaccommodaties, sportmaterialen) of exploitatielasten (beheer, gebruik, onderhoud, sportmaterialen, energie, inhuurkrachten, combinatiefunctionarissen, etc.).

In het eerste jaar van de regeling zijn de aanvragen van de gemeenten geanalyseerd en op basis van de uitkomsten daarvan (zie hieronder) wordt het plafond voor 2020 bijgesteld tot € 178 miljoen.

Nadere informatie omtrent de regeling vindt u op de website van DUS-I. Via dit portaal dienen ook aanvragen te worden ingediend. Gemeenten kunnen een aanvraag van 1 januari tot 1 maart 2020 indienen.

Analyse en uitkering aanvragen SPUK sport 2019

Gemeenten hebben in totaal voor 228 miljoen euro aangevraagd, terwijl het totaal beschikbare budget is vastgesteld op 152 miljoen euro. Naar aanleiding hiervan en in overleg met VNG/VSG heeft het ministerie van VWS samen met het ministerie van Financiën een analyse gemaakt van de overvraging en blijkt dat deze uiteenlopende redenen kent (zie kamerbrief). Zo is er in overleg met gemeenten bepaald dat kosten van de aan de gemeenten ‘verbonden lichamen’ (sportbedrijven) onder de werkingssfeer van de SPUK vallen. En blijkt uit de analyse dat er in de bouwsector een forse prijsstijging heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Naar aanleiding van analyse is besloten om het plafond van de SPUK structureel op te hogen met 22 miljoen euro. Deze maatregel resulteert in een verhoging van het plafond van de SPUK SPORT voor 2019 van 152 miljoen euro naar 185 miljoen euro. De maatregelen hiertoe genomen leest u in de brief.

Het plafond wordt naar rato verdeeld indien het plafond is bereikt. Aangezien het bedrag van het plafond hoger wordt, ontvangen gemeenten voor de activiteiten waarvoor zij een specifieke uitkering hebben aangevraagd een hoger percentage vergoeding. Dit percentage zal neerkomen op 82 procent. In 2021 zal het ministerie van VWS op basis van de gerealiseerde kosten de aanvragen van de gemeenten definitief vaststellen. Daarbij is het mogelijk om onder bestede middelen opnieuw in te zetten.

Kamerbrief over analyse aanvragen specifieke uitkering stimulering sport (24 sept. 2019) 

Belangrijkste wijzigingen

Het dossier

 1. Presentatie Caraad over Sport & BTW op Kennisdag Sportaccommodaties (april 2019)
 2. DUS-i – Fiscale vragen en antwoorden regeling specifieke uitkering sport (maart 2019)
 3. Artikel Marxman advocaten Sport en BTW (febr. 2019)
 4. Kamerbrief verruiming uiterste aanvraagtermijn Specifieke uitkering voor gemeenten (november 2018)
 5. Brief VSG – Update-Belastingplan 2019 gevolgen wijziging btw-sportvrijstelling (november 2018)
 6. Nieuwsbericht Caraad: Belastingplan 2019: gevolgen wijziging btw-sportvrijstelling (sept 2018)
 7. Publicatie belastingplan 2019  en bijbehorende stukken (sept. 2018)
 8. Brief VSG n.a.v. publicatie compensatieregeling en subsidieregeling (juli 2018)
 9. Vooraankondiging BTW- en sport in meicirculaire gemeentefonds 2018 (mei 2018)
 10. Brief VSG over mededeling btw-vrijstellingen sport in 2019 (november 2017)
 11. Startnota kabinet 2017 – incl. mededeling btw- vrijstellingen sport in 2019  (november 2017)
 12. Presentatie van Caraad Belastingadviseurs over Sport & BTW tijdens de Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden (november 2017)
 13. Presentatie van Caraad Belastingadviseurs over Sport & BTW tijdens de Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden (november 2016)
 14. Presentatie van Caraad Belastingadviseurs over Sport & BTW tijdens het 85+ overleg (december 2014)
 15. Artikel van Caraad Belastingadviseurs in vakblad Sport & Gemeenten over belangrijkste wijzigingen in het sportbesluit (december 2014)
 16. Extra nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de BTW en de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties, uitgave van Caraad Belastingsadviseurs (oktober 2014)
 17. Samenvatting inhoud Sportbesluit van Vereniging Sport en Gemeenten (september 2014)
 18. Handreiking BTW en Sport, uitgave van Vereniging Sport en Gemeenten en Deloitte Belastingadviseurs (maart 2013)

Het proces

 1. Uitspraak Gerechtshof Den Haag – terbeschikkingstelling van sportaccommodaties geeft recht tot aftrek op voorbelasting (15 juni 2018)
 2. Uitspraak Raad van State – door leden van tennisvereniging opgerichte beheerstichting heeft recht op aftrek voor terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie aan de tennisvereniging (1 december 2017)
 3. Advies Raad van State over Belastingplan 2017 en reactie MinFin o.a. over BTW (water)sportvrijstelling, pagina 12 en 13 (20 september 2016)
 4. Kamerbrief antwoorden op vragen vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de juridische en financiële analyse van de verruiming van de btw-sportvrijstelling (15 april 2016)
 5. Uitspraak hoge raad – zonder vergoeding ter beschikking stellen (binnen)sportaccommodaties aan scholen in het primaire onderwijs geeft geen recht tot aftrek op voorbelasting (18 maart 2016)
 6. Brief staatsecretaris Wiebes aan Tweede Kamer over juridische en financiële analyse verruiming BTW-sportvrijstelling n.a.v. verzoek lid Bruins Slot (23 november 2015).
 7. Uitspraak rechtbank Amsterdam – stichting die gesloten huurcontract tussen gemeente en tennisvereniging heeft overgenomen heeft recht op btw aftrek – doorbelasting marktconforme huur en partijen zijn dragend voor de door de stichting in aftrek gebrachte voorbelasting (8 oktober 2015)
 8. Brief staatssecretaris Wiebes aan Tweede kamer: Verruiming BTW-sportvrijstelling (17 juni 2015)
 9. Uitspraak rechtbank Zeeland- West- Brabant: gemeentelijk ter beschikking stellen van sportaccommodaties (sportvelden) tegen vergoeding aan sportverenigingen bij diverse eigen werkzaamheden valt onder het ‘geven van gelegenheid tot sportboefening’ en er is dus recht op btw-aftrek (12 januari 2015)
 10. Kamervragen en antwoorden over de mogelijke wijziging van het Sportbesluit (Ministerie van Financiën, 10 september 2014)
 11. Antwoord aan VNG van staatssecretaris Wiebes: Aanpassing Sportbesluit (VNG, 6 juni 2014), inclusief antwoorden op Kamervragen over btw sportvrijstelling (augustus 2014)
 12. VSG-brief aan de vaste Tweede Kamercommissie Sport (VSG, juni 2014)
 13. Uitspraak rechtbank Gelderland in hoger beroep: stichting die een kunstgrasveld voor (onder andere) een amateurvoetbalvereniging aanlegt en exploiteert heeft recht op btw-aftrek ( 26 augustus 2014)
 14. Arrest van het Hof (vijfde kamer) – Commissioners for her majesty’s revenue and customs tegen Bridport and West Dorset Golf Club Limited (19 december 2013)

Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!