Sportbesluit

Dossier

« Terug naar Dossiers


Huidige situatie

In het Sportbesluit geeft de staatssecretaris uitleg aan de  toepassing van het verlaagde (6%) btw-tarief bij de terbeschikkingstelling van sport- accommodaties, ook wel ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ genoemd.

Bij exploitatie van sportaccommodaties die onder dit verlaagde tarief vallen is er weliswaar 6% btw verschuldigd over de gebruikersvergoedingen, maar kan tevens de voorbelasting (meestal 21%) volledig in aftrek worden gebracht.

De staatssecretaris van Financiën heeft op 15 september 2014 een gewijzigd Sportbesluit (zie hieronder) gepubliceerd.
Hieronder informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen, zijnde de huidige situatie.

Vervolg

In 2015 kondigde de Staatsecretaris aan dat de zogenoemde sportvrijstelling mogelijk zou worden verruimd, zodat ook de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties door gemeenten en beheerstichtingen onder de sportvrijstelling zou vallen.

Op 17 juni 2015 meldde de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer dat een verruiming van de sportvrijstelling vanwege budgettaire aspecten niet op korte termijn aan de orde zou kunnen zijn.

Op 23 november 2015 heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer voorzien van een juridische en financiële analyse over de verruiming van de sportvrijstelling. De Staatssecretaris analyseert waarom naar zijn mening de verruiming onvermijdelijk is. Hij ziet geen (wettelijke) mogelijkheden voor een beperktere verruiming zodat gemeentelijke sportaccommodatie buiten schot zouden kunnen blijven.

Vervolg

Op 3 november 2017 heeft de kabinet via de startnota bekendgemaakt de btw-sportvrijstellingen in 2019 te gaan uitbreiden. Gemeenten worden vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties. De maatregel leidt tot een extra opbrengst voor de schatkist van € 241 miljoen in 2019. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt de maatregel echter tot een financieel nadeel van dezelfde omvang. Om gemeenten en sportverenigingen hiervoor te compenseren wordt € 241 miljoen overgeheveld van de inkomsten- naar de uitgavenkant van de rijksbegroting.

In de meicirculaire gemeentefonds 2018 is het volgende opgenomen over Sport en BTW:

“Met het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 verandert het landschap van de financiering van sportaccommodaties. Het recht op vooraftrek van btw die aan gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de ter beschikkingstelling van sportaccommodaties vervalt. De rijksoverheid zal de gemeenten voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK Sport). Gemeenten zullen om in aanmerking te kunnen komen vóór 1 december 2018 een aanvraag moeten indienen waarbij zij alle btw belaste kosten in kaart brengen met betrekking tot de bouw, het onderhoud van sportaccommodaties en het beheer van sport en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De kosten die voor de aanvraag in aanmerking komen betreffen uitsluitend kosten die vanaf 1 januari 2019 gemaakt zijn. Nadere inhoudelijke informatie inzake de SPUK Sport volgt voor de zomer vanuit het Ministerie van VWS”

Hieronder houden wij u op de hoogte van het proces dat ten aanzien van de aangekondigde sportvrijstelling wordt doorlopen.

Belangrijkste wijzigingen

Het dossier

 1. Brief VSG over mededeling btw-vrijstellingen sport in 2019 (november 2017)
 2. Startnota kabinet 2017 – incl. mededeling btw- vrijstellingen sport in 2019  (november 2017)
 3. Presentatie van Caraad Belastingadviseurs over Sport & BTW tijdens de Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden (november 2017)
 4. Presentatie van Caraad Belastingadviseurs over Sport & BTW tijdens de Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden (november 2016)
 5. Presentatie van Caraad Belastingadviseurs over Sport & BTW tijdens het 85+ overleg (december 2014)
 6. Artikel van Caraad Belastingadviseurs in vakblad Sport & Gemeenten over belangrijkste wijzigingen in het sportbesluit (december 2014)
 7. Extra nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de BTW en de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties, uitgave van Caraad Belastingsadviseurs (oktober 2014)
 8. Samenvatting inhoud Sportbesluit van Vereniging Sport en Gemeenten (september 2014)
 9. Handreiking BTW en Sport, uitgave van Vereniging Sport en Gemeenten en Deloitte Belastingadviseurs (maart 2013)

Het proces

 1. Uitspraak Gerechtshof Den Haag – terbeschikkingstelling van sportaccommodaties geeft recht tot aftrek op voorbelasting (15 juni 2018)
 2. Uitspraak Raad van State – door leden van tennisvereniging opgerichte beheerstichting heeft recht op aftrek voor terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie aan de tennisvereniging (1 december 2017)
 3. Advies Raad van State over Belastingplan 2017 en reactie MinFin o.a. over BTW (water)sportvrijstelling, pagina 12 en 13 (20 september 2016)
 4. Kamerbrief antwoorden op vragen vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de juridische en financiële analyse van de verruiming van de btw-sportvrijstelling (15 april 2016)
 5. Uitspraak hoge raad – zonder vergoeding ter beschikking stellen (binnen)sportaccommodaties aan scholen in het primaire onderwijs geeft geen recht tot aftrek op voorbelasting (18 maart 2016)
 6. Brief staatsecretaris Wiebes aan Tweede Kamer over juridische en financiële analyse verruiming BTW-sportvrijstelling n.a.v. verzoek lid Bruins Slot (23 november 2015).
 7. Uitspraak rechtbank Amsterdam – stichting die gesloten huurcontract tussen gemeente en tennisvereniging heeft overgenomen heeft recht op btw aftrek – doorbelasting marktconforme huur en partijen zijn dragend voor de door de stichting in aftrek gebrachte voorbelasting (8 oktober 2015)
 8. Brief staatssecretaris Wiebes aan Tweede kamer: Verruiming BTW-sportvrijstelling (17 juni 2015)
 9. Uitspraak rechtbank Zeeland- West- Brabant: gemeentelijk ter beschikking stellen van sportaccommodaties (sportvelden) tegen vergoeding aan sportverenigingen bij diverse eigen werkzaamheden valt onder het ‘geven van gelegenheid tot sportboefening’ en er is dus recht op btw-aftrek (12 januari 2015)
 10. Kamervragen en antwoorden over de mogelijke wijziging van het Sportbesluit (Ministerie van Financiën, 10 september 2014)
 11. Antwoord aan VNG van staatssecretaris Wiebes: Aanpassing Sportbesluit (VNG, 6 juni 2014), inclusief antwoorden op Kamervragen over btw sportvrijstelling (augustus 2014)
 12. VSG-brief aan de vaste Tweede Kamercommissie Sport (VSG, juni 2014)
 13. Uitspraak rechtbank Gelderland in hoger beroep: stichting die een kunstgrasveld voor (onder andere) een amateurvoetbalvereniging aanlegt en exploiteert heeft recht op btw-aftrek ( 26 augustus 2014)
 14. Arrest van het Hof (vijfde kamer) – Commissioners for her majesty’s revenue and customs tegen Bridport and West Dorset Golf Club Limited (19 december 2013)

Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!