Sport & BTW

Dossier

« Terug naar Dossiers


Sportbesluit

In het Sportbesluit geeft de staatssecretaris uitleg aan de  toepassing van het verlaagde (6%) btw-tarief bij de terbeschikkingstelling van sport- accommodaties, ook wel ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ genoemd.

Bij exploitatie van sportaccommodaties die onder dit verlaagde tarief vallen is er weliswaar 6% btw verschuldigd over de gebruikersvergoedingen, maar kan tevens de voorbelasting (meestal 21%) volledig in aftrek worden gebracht.

De staatssecretaris van Financiën heeft op 15 september 2014 een gewijzigd Sportbesluit (zie hieronder) gepubliceerd.
Hieronder informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen, zijnde de huidige situatie.

Sportvrijstelling

In 2015 kondigde de Staatsecretaris aan dat de zogenoemde sportvrijstelling mogelijk zou worden verruimd, zodat ook de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties door gemeenten en beheerstichtingen onder de sportvrijstelling zou vallen.

Op 23 november 2015 heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer voorzien van een juridische en financiële analyse over de verruiming van de sportvrijstelling. De Staatssecretaris analyseert waarom naar zijn mening de verruiming onvermijdelijk is. Hij ziet geen (wettelijke) mogelijkheden voor een beperktere verruiming zodat gemeentelijke sportaccommodatie buiten schot zouden kunnen blijven.

Huidige situatie

Op 3 november 2017 heeft de kabinet via de startnota bekendgemaakt de btw-sportvrijstellingen in 2019 te gaan uitbreiden.

Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst van € 241 miljoen voor de Rijksoverheid. Omdat de wetswijziging direct voortvloeit uit Europese regelgeving en het (dus) geen bezuinigingsmaatregel is, heeft het kabinet eerder al aangegeven de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden, te weten de gemeenten (€ 152 miljoen in 2019) en amateursportorganisaties (€ 87 miljoen in 2019).

Op 20 juli 2018 is in de Staatscourant de inhoud van de compensatieregeling voor gemeenten en subsidieregeling voor amateursportorganisaties gepubliceerd (zie rechterkolom).

Op 18 september 2018 is het Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer met daarin o.a. opgenomen de verruiming van de Nederlandse Sportvrijstelling (zie hieronder).

 

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

De Regeling ‘specifieke uitkering stimulering’ (SPUK) zoals gepubliceerd vindt u hier. Gemeenten kunnen in de periode 2019-2023 een specifieke uitkering aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport, mits:

• gedurende tien jaar na afloop van de uitkeringsperiode geen recht op aftrek of compensatie van btw bestaat voor de activiteiten waarvoor de specifieke uitkering is ontvangen, en
• de aanvragen worden ingediend vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd. De aanvraag gaat vergezeld van een begroting.

Op basis van de door de gemeente toegezonden verantwoordingsinformatie  wordt de uitkering op basis van de gerealiseerde bestedingen definitief vastgesteld.

De uitkering bedraagt 17,5% van de gerealiseerde bestedingen inclusief btw.  Het gaat om uitgaven voor investeringen in hardware (sportaccommodaties, sportmaterialen) of exploitatielasten (beheer, gebruik, onderhoud, sportmaterialen, energie, inhuurkrachten, combinatiefunctionarissen, etc.). Nadere informatie omtrent de regeling vindt u op de website van DUS-I. Hier vindt u onder andere een vraag en antwoord lijst.

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  zoals gepubliceerd vindt u hier.

Amateursportorganisaties (o.a. stichtingen, verenigingen en B.V.’s zonder winstoogmerk) kunnen in dezelfde periode een subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens incl. btw), d.w.z. accommodaties bestemd en in gebruik voor de amateursport, mits:

• het subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 bedraagt, en
• de subsidieontvanger ervoor zorgt dat op de gesubsidieerde activiteiten gedurende de fiscale herzieningsperiode (één tot tien jaar) geen aftrekrecht of recht op compensatie ontstaat én de gesubsidieerde sportaccommodatie voor tien jaar beschikbaar blijft voor de amateursport.

De algemene subsidie bedraagt 20%. Bovenop de algemene subsidieregeling van 20% kan er een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energie besparing en toegankelijkheid. Subsidieaanvragen van sportorganisaties worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Voor de aanvragen zijn verschillende regimes van toepassing meer informatie hierover vindt u hier.

Nadere informatie omtrent de regeling vindt u op de website van DUS-I. Via dit portaal dienen ook aanvragen te worden ingediend.

Belangrijkste wijzigingen

Het dossier

 1. Presentatie Caraad over Sport & BTW op Kennisdag Sportaccommodaties (april 2019)
 2. DUS-i – Fiscale vragen en antwoorden regeling specifieke uitkering sport (maart 2019)
 3. Artikel Marxman advocaten Sport en BTW (febr. 2019)
 4. Kamerbrief verruiming uiterste aanvraagtermijn Specifieke uitkering voor gemeenten (november 2018)
 5. Brief VSG – Update-Belastingplan 2019 gevolgen wijziging btw-sportvrijstelling (november 2018)
 6. Nieuwsbericht Caraad: Belastingplan 2019: gevolgen wijziging btw-sportvrijstelling (sept 2018)
 7. Publicatie belastingplan 2019  en bijbehorende stukken (sept. 2018)
 8. Brief VSG n.a.v. publicatie compensatieregeling en subsidieregeling (juli 2018)
 9. Vooraankondiging BTW- en sport in meicirculaire gemeentefonds 2018 (mei 2018)
 10. Brief VSG over mededeling btw-vrijstellingen sport in 2019 (november 2017)
 11. Startnota kabinet 2017 – incl. mededeling btw- vrijstellingen sport in 2019  (november 2017)
 12. Presentatie van Caraad Belastingadviseurs over Sport & BTW tijdens de Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden (november 2017)
 13. Presentatie van Caraad Belastingadviseurs over Sport & BTW tijdens de Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden (november 2016)
 14. Presentatie van Caraad Belastingadviseurs over Sport & BTW tijdens het 85+ overleg (december 2014)
 15. Artikel van Caraad Belastingadviseurs in vakblad Sport & Gemeenten over belangrijkste wijzigingen in het sportbesluit (december 2014)
 16. Extra nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de BTW en de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties, uitgave van Caraad Belastingsadviseurs (oktober 2014)
 17. Samenvatting inhoud Sportbesluit van Vereniging Sport en Gemeenten (september 2014)
 18. Handreiking BTW en Sport, uitgave van Vereniging Sport en Gemeenten en Deloitte Belastingadviseurs (maart 2013)

Het proces

 1. Uitspraak Gerechtshof Den Haag – terbeschikkingstelling van sportaccommodaties geeft recht tot aftrek op voorbelasting (15 juni 2018)
 2. Uitspraak Raad van State – door leden van tennisvereniging opgerichte beheerstichting heeft recht op aftrek voor terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie aan de tennisvereniging (1 december 2017)
 3. Advies Raad van State over Belastingplan 2017 en reactie MinFin o.a. over BTW (water)sportvrijstelling, pagina 12 en 13 (20 september 2016)
 4. Kamerbrief antwoorden op vragen vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de juridische en financiële analyse van de verruiming van de btw-sportvrijstelling (15 april 2016)
 5. Uitspraak hoge raad – zonder vergoeding ter beschikking stellen (binnen)sportaccommodaties aan scholen in het primaire onderwijs geeft geen recht tot aftrek op voorbelasting (18 maart 2016)
 6. Brief staatsecretaris Wiebes aan Tweede Kamer over juridische en financiële analyse verruiming BTW-sportvrijstelling n.a.v. verzoek lid Bruins Slot (23 november 2015).
 7. Uitspraak rechtbank Amsterdam – stichting die gesloten huurcontract tussen gemeente en tennisvereniging heeft overgenomen heeft recht op btw aftrek – doorbelasting marktconforme huur en partijen zijn dragend voor de door de stichting in aftrek gebrachte voorbelasting (8 oktober 2015)
 8. Brief staatssecretaris Wiebes aan Tweede kamer: Verruiming BTW-sportvrijstelling (17 juni 2015)
 9. Uitspraak rechtbank Zeeland- West- Brabant: gemeentelijk ter beschikking stellen van sportaccommodaties (sportvelden) tegen vergoeding aan sportverenigingen bij diverse eigen werkzaamheden valt onder het ‘geven van gelegenheid tot sportboefening’ en er is dus recht op btw-aftrek (12 januari 2015)
 10. Kamervragen en antwoorden over de mogelijke wijziging van het Sportbesluit (Ministerie van Financiën, 10 september 2014)
 11. Antwoord aan VNG van staatssecretaris Wiebes: Aanpassing Sportbesluit (VNG, 6 juni 2014), inclusief antwoorden op Kamervragen over btw sportvrijstelling (augustus 2014)
 12. VSG-brief aan de vaste Tweede Kamercommissie Sport (VSG, juni 2014)
 13. Uitspraak rechtbank Gelderland in hoger beroep: stichting die een kunstgrasveld voor (onder andere) een amateurvoetbalvereniging aanlegt en exploiteert heeft recht op btw-aftrek ( 26 augustus 2014)
 14. Arrest van het Hof (vijfde kamer) – Commissioners for her majesty’s revenue and customs tegen Bridport and West Dorset Golf Club Limited (19 december 2013)

Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!